2018-05-16 07:45:05

Bergman & Beving AB: Bokslutskommuniké 1 april 2017 - 31 mars 2018

Related content
20 jul - 
Bergman & Beving AB: Delårsrapport 1 april - 30 juni 20..
19 jul - 
Bergman & Beving AB: Kallelse till Bergman & Bevings år..
10 jul - 
Bergman & Beving AB: Årsredovisning 2017/2018 offentlig..

Pressrelease

Bokslutskommuniké 1 april 2017 - 31 mars 2018

Fjärde kvartalet (1 januari 2018 - 31 mars 2018)

Tolv månader (1 april 2017 - 31 mars 2018)

Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början

VDs kommentarer

Ytterligare steg i rätt riktning

Året avslutades med ytterligare steg i rätt riktning och resultatet i det sista kvartalet stärktes mot föregående år. När vi summerar året kan vi se tillbaka på ett mycket händelserikt år med stora förändringar, omstruktureringar och en positiv utveckling av rörelsemarginalen under de två senaste kvartalen. Vi siktar nu på väsentligt högre resultatnivåer.

Vi upplevde varierande signaler från huvudmarknaderna under kvartalet. Efterfrågan från industrikunder i Norden var fortsatt god samtidigt som byggmarknaden bromsade in, främst relaterat till minskad nybyggnation av bostäder. Vi bedömer att efterfrågan på våra produkter är fortsatt stabil då en minskning av nybyggnation av bostäder balanseras av ökningar inom andra segment. Vår efterfrågan från industrisektorn påverkades, som planerat, av lägre försäljning till TOOLS-kedjan där vi genomför en omläggning av leverantörsavtal för handelsvaror som tidigare genomfakturerats via Bergman & Beving. Försäljningen till övriga industrirelaterade kunder utvecklades positivt.

Totalt sett fortsatte andelen egna varumärken att stiga under kvartalet och uppgår nu till 60 procent. Utfasning av produkter med låga marginaler och en stadig ökning av andelen egna produktvarumärken skapade förutsättningar för marginalförstärkning. Det är särskilt glädjande att lyfta fram divisionen Workplace Safety som fortsatte utvecklas positivt. Det är även positivt att rörelsemarginalen inom Building Materials förbättrades väsentligt jämfört med den låga nivån i det tredje kvartalet. Omstrukturering inom Tools & Consumables fortgick och outsourcing av dotterbolaget Lunas logistik slutfördes enligt plan. Leveransproblem i samband med intrimning av den nya logistiklösningen påverkade kvartalet negativt. Situationen förbättrades dock väsentligt mot slutet av perioden. Arbetet med omstrukturering under året har förbättrat våra grundförutsättningar i verksamheten och förväntas ge positiva lönsamhetseffekter under nästa räkenskapsår.

Förvärv

Vi driver fortsatt en aktiv förvärvsagenda och ser goda möjligheter till ytterligare affärer, inte minst med tanke på vår starka finansiella ställning. Efter kvartalets utgång förvärvades BVS Brannvernsystemer AS och Belano Maskin AB. Divisionen Building Materials stärkte därigenom sin position inom passivt brandskydd och Tools & Consumables sin position inom den intressanta nischen bygg- och ventilationsplåtslagare.  

Pontus Boman

VD & koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Informationen i denna rapport är sådan som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 07:45 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg

- främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bergman_Beving_Q4_17_18_sve


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bergman & Beving AB via Globenewswire

Attachment: Bergman_Beving_Q4_17_18_sve.pdf