2018-06-12 13:20:26

Deflamo AB: Oren revisionsberättelse i årsredovisningen för 2017

Related content
14 aug - 
Deflamo AB: Stämmokommuniké extra bolagstämma
13 jul - 
Deflamo AB: Kallelse till extra bolagsstämma (tillika a..
29 jun - 
Deflamo AB: Kommuniké från årsstämma 2018

Karlshamn den 12 juni 2018 

 

Årsredovisningen för 2018 återfinns i sin helhet på bolagets hemsida. Den avgivna revisionsberättelsen är oren och de avvikande delarna i revisionsberättelsen återges här för förtydligande här nedan.

 

Uttalanden med avvikande mening 

 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Deflamo AB(publ) för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen, på grund av hur betydelsefullt de förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden är, inte upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger inte en rättvisande bild av Deflamo AB (publ):s finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund for uttalanden avstyrker vi att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund for uttalanden

Som framgår av balansräkningen på sidan 10 finns immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisade till 13,7 mkr samt varulager redovisade till 1,1 mkr.

Underlag för att bedöma värdena har ej presenterats för oss. Som framgår av förvaltningsberättelsen på sidan 3 har bolaget under året förlorat en viktig kund och ett flertal besparingsåtgärder har påbörjats.

Av väsentliga händelser efter räkenskapsåret slut, not 14, framgår att bolagets finansiella situation är fortsatt besvärlig och att nedskrivning beslutats ske av bolagets immateriella och materiella anläggningstillgångar samt varulager med sammanlagt 6,3 mkr. Enligt vår bedömning bekräftar denna nedskrivning en osäkerhet i nämnda tillgångars värde redan per 2017 12 31.

 

Väsentlig osäkerhet gällande antagandet om fortsatt drift 

 

Baserat på vad som sägs i avsnittet "Grund för uttalanden" och den redogörelsen på sida 19 i årsredovisningen "Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång" där det framgår att bolaget inte lyckats trygga finansieringen 12 månader framåt samt att en nedskrivning av tillgångarna värde görs per 2018-03-31. Detta tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Uttalanden med avvikande mening respektive uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Deflamo AB (pub!) för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalande avstyrker vi att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

Grund for uttalanden

 

Som framgår av vår Rapport om årsredovisningen avstyrker vi att balansräkningen och resultaträkningen ska fastställas. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Deflamo AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westin, VD

Tel: +46 (0)70 418 49 59

E-mail: fredrik.westin@deflamo.com

 

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

 

Om Deflamo

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U -tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.

 

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2018 kl. 13:20 CET.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Deflamo AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
Ratos: Delårsrapport januari-juni 2018
2
Immunicum AB (publ) Delårsrapport Q2 2018

Related stock quotes

Deflamo AB ser B 0,1665 -3,2% Aktiepriset minskar

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 17 augusti 2018 21:43:52
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180816.1 - EUROWEB2 - 2018-08-17 21:43:52 - 2018-08-17 21:43:52 - 2 - Website: OKAY