2018-05-15 15:12:00

PolyPlank AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i PolyPlank AB (pub

Related content
15 aug - 
PolyPlank AB: Delårsrapport januari-juni 2018
19 jun - 
Årsstämma PolyPlank AB (publ)
12 jun - 
Polyplanks företrädesemission fulltecknad

   

PolyPlank AB (publ) har hållit extra stämma på bolagets kontor i Färjestaden, Öland. Samtliga beslut togs enhälligt och enligt styrelsens förslag.

  Bolagsstämman beslutade enligt kallelsen

            - Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen till att lyda i

                        o   §3 Bolaget skall förädla plastrestprodukter och trärestprodukter till råvara och i industriell process framställa produkter med den förädlade råvaran som bas, samt att idka därmed sammanhängande verksamhet.

                        o   §4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 kronor.

                        o   §5 Antal aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 aktier.

                         

            - Bolagsstämman beslutade om emission av högst 84 566 958 aktier och 84 566 958 teckningsoptioner (units) enligt följande.

            Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) unit, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 0,10 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 22 maj 2018.

            Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 24 maj till den 8 juni 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade aktier ska kunna erläggas genom kvittning.

            Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,12 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 november 2019 - 29 november 2019.

            Beslutet medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 4 228 347,90 kronor genom utgivande av högst 84 566 958 aktier. Förslaget medför vidare att högst 84 566 958 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 42 283 479 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 2 114 173,95 kronor.

            För det fall inte samtliga nya units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter varvid tilldelning i första hand ska ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal units som sådana personer tecknat i emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

            De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

                         

            - Bolagsstämman beslutade om riktad emission av högst 83 342 260 aktier och 83 342 260 teckningsoptioner (units) på följande villkor.

            Rätt att teckna units ska tillkomma Richard Näsström, Blue Bat Investment AB, 4X Kapital AB, Jämterud Invest AB och Sångåkonsult i Kalmar HB. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 0,10 kronor per unit och motsvarar teckningskursen i föreslagen företrädesemissionen. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit.  Teckning av units ska ske den 14 maj 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas samtidigt som teckning genom kvittning av fordran eller genom kontant betalning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget avtalat med de teckningsberättigade om kvittning av låneskulder mot nya aktier i bolaget.

            Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,12 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 november 2019 - 29 november 2019.

            Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 4 166 711,30 kronor genom utgivande av högst 83 342 260 aktier. Förslaget medför vidare att högst 83 342 260 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 41 671 130 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 2 083 556,5 kronor.

            De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

             

             Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av teckningsoptioner med rätt att teckna högst 30 000 000 aktier.

             

  • Bolagsstämman beslutade om att ingå avtal med styrelseledamoten Leif Jilkén eller av denne hel- eller delägt bolag avseende avyttring av fastigheten Älghult Fröseke 6:51 för en köpeskilling om 500 000 kr. Vidare beslutades ingå avtal med Leif Jilkén eller av denne hel- eller delägt bolag avseende avyttring av dotterbolaget Fröseke Panel AB, 556609-2879. Mot bakgrund av Leif Jilkén ställning som styrelseledamot föreslogs bolagsstämman godkänna försäljningarna.  Vid bolagsstämmans beslut om godkännande av överlåtelserna bortsågs aktier som direkt eller indirekt innehades av Leif Jilkén.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Vd   Cay Strandén

Telefon                                            0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl 15:30 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.

Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.

E-post info@polyplank.sewww.polyplank.se Org.nr 556489-7998


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: PolyPlank AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
Ratos: Delårsrapport januari-juni 2018
2
Immunicum AB (publ) Delårsrapport Q2 2018

Related stock quotes

Polyplank AB 0,0998 -2,2% Aktiepriset minskar

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 17 augusti 2018 21:44:44
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180816.1 - EUROWEB4 - 2018-08-17 21:44:44 - 2018-08-17 21:44:44 - 2 - Website: OKAY