2018-05-22 09:00:05

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)

Related content
19 jun - 
Årsstämma PolyPlank AB (publ)
12 jun - 
Polyplanks företrädesemission fulltecknad
30 maj - 
PolyPlank offentliggör korrigerad årsredovisning för 20..

Aktieägarna i Polyplank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 juni 2018 kl. 10.00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland.

Rätt att delta på stämman

För att äga rätt att delta på årsstämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 juni 2018, dels anmäla sitt deltagande på årsstämman senast den 14 juni 2018. Anmälan kan göras per post till bolagets adress Polyplank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, eller per telefon 0485-664480 eller per fax 0485-664499 eller via e-post till ir@polyplank.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt inregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd 13 juni 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud m m

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida, www.polyplank.se. Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman skickas till bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till årsstämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman.

Förslag till dagordning:

 1. Årsstämmans öppnande

 2. Val av ordförande för årsstämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän

 5. Godkännande av dagordning

 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

 8. Beslut om

  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

  2. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd Balansräkning

  3. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

 9. Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorer

 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

 11. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisor

 12. Beslut om val av ledamöter till valberedning

 13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

 14. Framläggande av kontrollbalansräkning.

 15. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen.

 16. Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

 17. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2

Valberedningen föreslår ordförande Leif Jilkén som ordförande för årsstämman.

Punkt 8 b

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2017.

Punkt 9-11

Valberedningen föreslår att ett och en tredjedels basbelopp skall utgå vardera till samtliga styrelseledamöter samt två basbelopp till styrelsens ordförande, att revisorernas arvode föreslås utgå enligt principen löpande räkning, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant och att ett revisionsbolag utses till revisor.

Valberedningen föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Leif Jilkén, Henrik von Heijne, Mette Wichman och Annika Fernlund. Till styrelsens ordförande föreslås Annika Fernlund. Ernst & Young AB föreslås omväljas som revisor.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att välja följande att ingå i valberedningen, Jan-Åke Karlsson och Mette Wichman. Jan-Åke Karlsson är föreslagen som sammankallande.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande att, längst fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning får även ske genom apport eller kvittning.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv samt att kunna stärka Polyplanks ekonomiska ställning vid behov, innefattande t.ex. att kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot betalning genom kvittning av fordringar mot bolaget. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.

Punkt 16

Styrelsen i bolaget har  9 maj 2018 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma). Om bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet skall bolagsstämman pröva om bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare, varför styrelsen lämnar följande förslag.

Styrelsens primära förslag - fortsatt drift

Styrelsen har tagit fram en åtgärdsplan för att tillse att bolagets egna kapital ska återställas. På extra bolagsstämma den 14 maj 2018 beslutades om emissioner som förväntas öka bolagets egna kapital med ca 17 miljoner kronor. Under förutsättning att emissionerna fulltecknas kommer bolagets egna kapital vid årsstämman att uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen föreslår därför i första hand att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare. Ett beslut om fortsatt drift innebär, för det fall att kontrollbalansräkningen på årsstämman inte utvisar att det egna kapitalet är intakt, att bolagsstämman skall sammankallas inom åtta månader för att på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i likvidation på grundval av en ny kontrollbalansräkning (andra kontrollstämma). Om bolagets egna kapital enligt kontrollbalansräkningen som läggs fram på den andra kontrollstämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag - likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att förevarande bolagsstämma inte beslutar att bolaget skall driva verksamheten vidare, i andra hand att bolagsstämma beslutar att bolaget skall gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag är att bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen per den 9 maj 2018. Skulle årsstämman besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna infalla omkring december 2019. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Ytterligare information

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017 samt styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga hos bolaget och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas

I bolaget finns 84 566 958 aktier och röster.

Färjestaden i maj 2018.

POLYPLANK AB (publ)

Styrelsen

Kallelse tilll Årsstämma 2018

FULLMAKTSFORMULÄR 19 juni


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: PolyPlank AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka

Related stock quotes

Polyplank AB 0,1200 0,4% Aktiepriset ökar

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 24 juni 2018 07:24:23
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180619.1 - EUROWEB1 - 2018-06-24 07:24:23 - 2018-06-24 07:24:23 - 2 - Website: OKAY