2018-05-09 15:45:05

Hövding Sverige AB : Bolagstämma protokoll

Related content
11 jul - 
Hövding Sverige AB : KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA H..
11 jul - 
Hövding Sverige AB : Hövding genomför företrädesemissio..
17 maj - 
Hövding Sverige AB : Milstolpe för Hövding med 100 000 ..
Related debate
11 jul - 
Jeg har købt en lille portion aktier..  P&a..
01 jun - 
Spændende teknologi! Jeg bor i København og ser efterhå..

Protokoll fört vid årsstämma i Hövding Sverige AB (publ), org.nr 556708-0303, den 9 maj 2018 i Malmö

 1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Örjan Johansson.

 2. Beslöts att välja Örjan Johansson till ordförande för stämman.

 3. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

 4. Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Per Gerleman. Noterades att Anna Brandt skulle föra dagens protokoll.

 5. Beslöts att stämman var sammankallad i behörig ordning.

 6. Beslöts att godkänna framlagd dagordning. Stämman beslöt att flytta punkt 15 till efter punkt 6.

 7. Verkställande direktör lämnade sin redogörelse för verksamhetsåret 2017 samt en överordnad strategi för 2018-2019.

 8. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 framlades.

 9. Stämman beslutade

  1. Att fastställa årsredovisningen med resultat- och balansräkning avseende räkenskapsåret 2017.

  2. Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens i årsredovisningens intagna förslag; och

  3. Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören gällande förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

 10. Stämman beslutade om att arvode utgår med 177 200 kr till styrelsens ordförande och med 88 600 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med skattelagstiftningen får styrelsearvode betalas till styrelseledamots bolag.

Vidare beslutades att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.

 1. Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ledamöter samt ingen suppleant. Vidare föreslås en revisor utan revisorssuppleant.

 2.  Stämman beslutade om fastställande av valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Örjan Johansson, Samir Mastaki, Christer Ljungberg, Peter Svanlund, Amanda Evans och Sofia Ulver.

Vidare beslutade stämman omval av Mazars SET Revisionsbyrå AB till revisor, som har anmält Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman för innevarande räkenskapsår.

 1. Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna tillsammans med styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra största registrerade aktieägarna enligt aktieboken den 30 september 2018 för att erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar aktier så att denne därmed inte längre tillhör de största ägarna, ska dennes representant ersättas enligt principen ovan. Valberedningen utser inom sig ordförande, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Ersättning skall ej utgå till ledamot i valberedningen. Bolaget skall offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen, liksom hur dessa kan kontaktas, på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

 2. Stämman beslutade om fastställande av styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Rörliga ersättningar såsom t.ex. bonus får förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner, samt för att stimulera försäljnings- och resultatförbättringar och arbetet för att uppnå av styrelsen uppsatta mål. Rörliga ersättningar skall baseras på förutbestämda och mätbara kriterier och får uppgå till högst 40 % av den fasta ersättningen. Styrelsen skall inför varje årsstämma överväga om ett aktierelaterat incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller ej. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana aktierelaterade incitamentsprogram. Pensionsförmåner skall motsvara ITP-plan. Upp-sägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 9 månadslöner för verkställande direktören respektive 6 månader för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

 1. Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:                                            Justerande av protokoll

Anna Brandt                                                  Örjan Johansson

                                                                                  Per Gerleman Röstlängd

Bolagstämma protokoll 2018-05-09


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hövding Sverige AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
Bergman & Beving AB: Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 23 augusti 2018
2
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018
3
CLX Communications AB (publ): Delårsrapport, januari - juni 2018
4
Bergman & Beving AB: Delårsrapport 1 april - 30 juni 2018

Related stock quotes

Hövding Sverige AB 12,15 0,0% Aktiepriset oförändrad

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 20 juli 2018 08:34:42
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180712.1 - EUROWEB3 - 2018-07-20 08:34:42 - 2018-07-20 08:34:42 - 2 - Website: OKAY