2018-05-03 18:00:22

Årsstämma i Lindab International AB (publ)

Related content

3 maj 2018

Vid årsstämma i Lindab International AB (publ) denna dag på Hotel Skansen, Båstad, fattades följande beslut. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.

Val av styrelse

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Peter Nilsson, Viveka Ekberg, Sonat Burman-Olsson, Anette Frumerie, John Hedberg, Per Bertland och Bent Johannesson. Stämman beslutade vidare om omval av Peter Nilsson som styrelsens ordförande.

Val av revisor

Stämman beslutade utse revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden fram till utgången av nästa årsstämma.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut om ansvarsfrihet

Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman om utdelning om 1,55 kr per aktie samt fastställde avstämningsdag för utdelning till den 7 maj 2018.

Bemyndigande att överlåta egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelse skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av bolag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier skall kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Arvode till styrelse, revisor och styrelsens utskott

Stämman beslutade om styrelsearvode enligt följande: Arvode till styrelseordföranden skall utgå med 685 000 kronor och arvode till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna skall utgå med 313 000 kronor. Arvodet till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna skall uppgå till 26 000 kronor. Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet uppgår därmed sammanlagt till 2 615 000 kronor.

Stämman beslutade att arvode skulle utgå till styrelsens utskott enligt följande:

Till revisionsutskottets ordförande skall arvode utgå med 102 000 kronor och med 51 000 kronor till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöter. Till ersättningsutskottets ordförande skall arvode utgå med 61 000 kronor och med 31 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ordinarie ledamöter. Revisons- och ersättningsutskottets sammanlagda arvoden skall ej överstiga 296 000 kronor.

Stämman beslutade vidare att arvode åt revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Stämman beslutade om en valberedningsprocedur innebärande bl a att de tre största aktieägarna skall utse en ledamot vardera i valberedningen. Härutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Ersättningssystemet skall bestå av fast lön, kort- och långsiktig kontant rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. För verkställande direktören kan den kortsiktiga kontanta rörliga ersättningen uppgå till maximalt 50 procent av den fasta lönen och långsiktig kontant rörlig ersättning till maximalt 70 procent av den fasta lönen. För övriga ledande befattningshavare kan den kortsiktiga och långsiktiga kontanta rörliga ersättningen uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Den långsiktiga kontanta rörliga ersättningen skall i normala fall vara baserad på uppnående av prestationsmål under en treårig mätperiod. Eventuellt utfall av långsiktig kontant rörlig ersättning förutsätts investeras av befattningshavaren i aktier eller aktierelaterade instrument i bolaget.

Bolaget skall tillämpa premiebaserade pensionslösningar. Ledande befattningshavare som inte omfattas av ITP-plan skall erhålla högst 30 procent av den årliga fasta lönen i årlig premiebaserad pensionsavsättning.

För ledande befattningshavare som avslutar sin anställning på bolagets initiativ gäller en uppsägningstid om högst 12 månader. Inget avgångsvederlag skall utgå. Uppsägningstiden uppgår i normalfallet till sex månader vid uppsägning på initiativ av den anställde.

Teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare

Stämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare i Lindabkoncernen genom en riktad emission av högst 140 000 teckningsoptioner. Emissionen skall ske till ett av Lindab helägt dotterbolag för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare i Lindab till ett marknadsmässigt pris.

Varje teckningsoption ska berättiga till förvärv av en (1) aktie i Lindab till en teckningskurs om 119 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag under perioden 4 maj-25 maj 2018 framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Lindabs aktie på Nasdaq Stockholm. Teckning av aktier i Lindab med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med dagen efter att Lindab offentliggjort halvårsrapporten för perioden 1 januari-30 juni 2021 och fram till och med 31 augusti 2021. Den föreslagna emissionen av teckningsoptioner medför en total utspädningseffekt om maximalt cirka 0,18 procent i förhållande till antalet aktier i bolaget.

Syftet med programmet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan ledande befattningshavares arbete och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan ledande befattningshavare och aktieägare i Lindab.

Slut                                      

______________________

Denna information lämnades för offentliggörande den 3 maj 2018 klockan 18.00 (CEST).

Kontakter:

LINDAB 

Peter Nilsson, styrelseordförande

Email: pn.poleved@gmail.com

Mobil: +46 (0)73 41 96331

Fredrik Liedholm, EVP Legal, M&A and HR

Email: fredrik.liedholm@lindab.com

Mobil: +46 (0)72 38 85742

Kort om Lindab

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 8 242 MSEK år 2017 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2017 stod Norden för 46 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 18 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Pressmeddelande som PDF


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

Börsmeddelanden

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari - juni 2018
2
Bufab Group: Delårsrapport januari - juni 2018
3
Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för andra kvartalet 2018

Related stock quotes

Lindab International AB 63,60 -4,8% Aktiepriset minskar

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen
Köpa
Sälja
Köpa
Sälja

Senaste nyheter


Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 19 juli 2018 15:13:27
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180712.1 - EUROWEB3 - 2018-07-19 15:13:27 - 2018-07-19 15:13:27 - 2 - Website: OKAY