2018-04-11 08:30:07

Hövding Sverige AB : Kallelse till årstämma i Hövding Sverige AB (publ)

Related content
11 jul - 
Hövding Sverige AB : KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA H..
11 jul - 
Hövding Sverige AB : Hövding genomför företrädesemissio..
17 maj - 
Hövding Sverige AB : Milstolpe för Hövding med 100 000 ..
Related debate
11 jul - 
Jeg har købt en lille portion aktier..  P&a..
01 jun - 
Spændende teknologi! Jeg bor i København og ser efterhå..

Kallelse till årsstämma i Hövding Sverige AB (publ)

 

Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Dag och tid: onsdagen den 9 maj 2018, klockan 13.00

Plats: bolagets kontor på Bergsgatan 33, 214 22 Malmö.

 

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 3 maj 2018 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Hövding Sverige AB (publ), att: Fredrik Carling, Bergsgatan 33, 214 22 Malmö, eller via epost till ir@hovding.com senast den 3 maj 2018. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal aktier anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till årsstämman, skall antal (högst två) samt namn på biträde anmälas till bolaget enligt ovan.

 

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas på ovan angivna adress så att bolaget erhåller dessa senast den 3 maj 2018.

 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan omregistrering skall vara verkställd senast den 3 maj 2018, och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

 

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller flera justeringspersoner

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordningen

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda

balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

11. Val av styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter samt revisorer och ev. revisorssuppleanter

12. Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

14. Stämmans avslutande

15. Anförande av verkställande direktören

 

 

Förslag till beslut

Förslag från valberedningen och styrelsen med det huvudsakliga innehållet enligt nedan kommer att framläggas på årsstämman i följande ärenden:

 

Pkt 2. Valberedningens förslag till stämmoordförande: Örjan Johansson.

 

Pkt 9 b). Styrelsen föreslår att årets förlust i sin helhet balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte skall lämnas.

 

Pkt 10. Valberedningen föreslår att arvode utgår med 177 200 kr till styrelsens ordförande och med 88 600 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med skattelagstiftningen får styrelsearvode betalas till styrelseledamots bolag.

 

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

 

Pkt 11. Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter samt en suppleant. Vidare föreslås en revisor utan revisorssuppleant.

 

Pkt 12. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Örjan Johansson, Samir Mastaki, Christer Ljungberg, Peter Svanlund, Amanda Evans och Sofia Ulver.

 

Valberedningen föreslår att stämman väljer Mazars SET Revisionsbyrå AB till revisor, som har anmält Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman för inne-varande räkenskapsår.

 

Pkt 13. Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna tillsammans med styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största registrerade aktieägarna enligt aktieboken den 30 september 2018 för att erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar aktier så att denne därmed inte längre tillhör de största ägarna, ska dennes representant ersättas enligt principen ovan. Valberedningen utser inom sig ordförande, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Ersättning skall ej utgå till ledamot i valberedningen. Bolaget skall offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen, liksom hur dessa kan kontaktas, på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

 

Pkt 14. Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Rörliga ersättningar såsom t.ex. bonus får förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner, samt för att stimulera försäljnings- och resultatförbättringar och arbetet för att uppnå av styrelsen uppsatta mål. Rörliga ersättningar skall baseras på förutbestämda och mätbara kriterier och får uppgå till högst 40 % av den fasta ersättningen. Styrelsen skall inför varje årsstämma överväga om ett aktierelaterat incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller ej. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana aktierelaterade incitamentsprogram. Pensionsförmåner skall motsvara ITP-plan. Upp-sägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 9 månadslöner för verkställande direktören respektive 6 månader för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

 

Övrigt

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

 

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017 och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 11 april 2018 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.hovding.com.

 

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 14 854 070 aktier, motsvarande 14 854 070 röster.

_____________________

Malmö i april 2018

Hövding Sverige AB (publ)

Styrelsen

Hövding Sverige AB (publ) - Kallelse till årstämma


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hövding Sverige AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
Bergman & Beving AB: Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 23 augusti 2018
2
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018
3
CLX Communications AB (publ): Delårsrapport, januari - juni 2018
4
Bergman & Beving AB: Delårsrapport 1 april - 30 juni 2018

Related stock quotes

Hövding Sverige AB 12,15 0,0% Aktiepriset oförändrad

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 20 juli 2018 08:35:04
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180712.1 - EUROWEB3 - 2018-07-20 08:35:04 - 2018-07-20 08:35:04 - 2 - Website: OKAY