2018-03-27 07:40:10

Lindab International AB (publ): Kallelse till Lindabs årsstämma den 3 maj 2018

Related content

Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 15.00 på Hotel Skansen, Kyrkogatan 2, 269 33 Båstad i Båstad kommun. Registrering till årsstämman påbörjas kl. 14.00.

Rätt till deltagande vid årsstämman

För att få rätt att delta i årsstämman måste aktieägare:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2018

 • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 26 april 2018

Anmälan om deltagande kan göras:

 • per post till Lindab International AB (publ), "Årsstämma", 269 82 Båstad

 • per telefon till Lindab 0431-850 00

 • via bolagets hemsida med adress www.lindabgroup.com

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om eventuella ombud och biträden. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få deltaga i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 26 april 2018. Det innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren i god tid före nämnda datum. Som bekräftelse på anmälan översänder Lindab International AB (publ) ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistreringen till stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lindabgroup.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovan angivna adress senast 15:00 den 2 maj 2018.

Kaffe serveras från kl. 14.00.

Förslag till dagordning

1.                   Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2.                   Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.                   Godkännande av dagordningen.

4.                   Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.                   Verkställande direktörens redogörelse.

7.                   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017 samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer

                      för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

8.                   Beslut om

                      a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2017.

                      b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.

                      c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9.                   Fastställande av antalet av årsstämman valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10.                 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.

11.                 Val av styrelse.

12.                 Val av revisor.

13.                 Beslut avseende valberedning.

14.                 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15.                 Förslag till beslut om teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare.

16.                 Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

17.                 Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Valberedningen inför årsstämman 2018 har bestått av ordföranden Sven Hagströmer, företrädare för Creades AB (publ), Per Colleen, företrädare för Fjärde AP-fonden, Göran Espelund, företrädare för Lannebo Fonder och Peter Nilsson, ordförande i Lindab International AB (publ).

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Nilsson skall väljas till ordförande för årsstämman.

Förslag till vinstdisposition samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2017 lämnas med 1,55 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 7 maj 2018. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning komma att ske från Euroclear Sweden AB den 11 maj 2018.

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter oförändrat skall uppgå till sju stycken utan suppleanter.

Förslag till styrelsearvode och revisorsarvode (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseordföranden skall utgå med 685 000 kronor och att arvode till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna skall utgå med 313 000 kronor. Arvodet till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna skall uppgå till 26 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottets ordförande skall utgå med 102 000 kronor och att arvodet till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöter skall utgå med 51 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till ersättningsutskottets ordförande skall utgå med 61 000 kronor och att arvodet till envar av ersättningsutskottets ordinarie ledamöter skall utgå med 31 000 kronor.

Revisons- och ersättningsutskottens sammanlagda arvode skall ej överstiga 296 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode åt revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelse (punkt 11)

Valberedningen förslår: Omval av Peter Nilsson, Viveka Ekberg, Sonat Burman-Olsson, Anette Frumerie, John Hedberg, Per Bertland och Bent Johannesson.

Valberedningen föreslår Peter Nilsson till styrelsens ordförande.

Förslag till val av revisor (punkt 12)

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Hans Warén kommer att vara huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut avseende valberedning (punkt 13)

Valberedningen skall bestå av minst fyra ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande skall i samband med utgången av tredje kvartalet 2018 kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och uppmana dessa att snarast utse sin representant till valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot av valberedningen skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den närmast följande störste aktieägare, som inte redan utsett ledamot av valberedningen. Valberedningens ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren för det fall valberedningen inte beslutar annat. I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende:

- val av styrelse och styrelseordförande

- val av ordförande vid årsstämma 2019

- val av revisor

- arvode till styrelsen, eventuella styrelseutskott och revisor

- valberedning inför årsstämman 2020

Valberedningens mandattid gäller tills ny valberedning konstituerats. Sker väsentlig ägarförändring under valberedningens mandattid skall valberedningen bereda ny större aktieägare plats i valberedningen. I de fall ledamot som utsetts av aktieägare avgår från valberedningen under mandatperioden har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att inom av valberedningen bestämd tid utse ny ledamot.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2019. Valberedningen uppbär ingen ersättning från bolaget, men äger rätt att från bolaget erhålla ersättning för skäliga utlägg.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Syftet med riktlinjerna är att ersättning till ledande befattningshavare skall, utifrån bolagets bransch och respektive befattningshavare ansvarsområden, vara konkurrenskraftig och möjliggöra rekrytering av nya befattningshavare samt motivera ledande befattningshavare att stanna kvar i företaget.

Ersättningssystemet skall bestå av följande komponenter; fast lön, kort- och långsiktig kontant rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. Därtill har styrelsen för avsikt att lägga fram ett förslag till årsstämman 2018 om inrättande av ett treårigt incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner.

Fast lön skall vara individuellt fastställd utifrån respektive befattningshavares särskilda ansvarsområden, erfarenhet, kompetens och uppnådda resultat. Den fasta lönen skall utvärderas minst vartannat år.

Kortsiktig kontant rörlig ersättning skall baseras på prestation i relation till fastställda mål. Målen skall vara individuella och mätbara samt kopplas till specifika prestationer och processer. Den kortsiktiga kontanta rörliga ersättningen till verkställande direktören kan maximalt uppgå till 50 procent av den fasta lönen. För övriga ledande befattningshavare kan den kortsiktiga kontanta rörliga ersättningen uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen.

Långsiktig kontant rörlig ersättning skall vara kopplad till finansiella prestationsmål som speglar värdetillväxten i bolaget. Långsiktig kontant rörlig ersättning till verkställande direktören kan maximalt uppgå till 70 procent av den fasta lönen. För övriga ledande befattningshavare gäller en begränsning av den långsiktiga kontanta rörliga ersättningen till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Den långsiktiga kontanta rörliga ersättningen skall i normala fall vara baserad på uppnående av prestationsmål under en treårig mätperiod. Eventuellt utfall av långsiktig kontant rörlig ersättning förutsätts investeras av befattningshavaren i aktier eller aktierelaterade instrument (t.ex. teckningsoptioner) i bolaget för att över tiden öka befattningshavarens aktieägande i bolaget samt sammanlänka aktieägares och ledande befattningshavares intressen.

Bolaget skall tillämpa premiebaserade pensionslösningar, vilket innebär att bolaget betalar premier som utgör en viss andel av den ledande befattningshavarens lön. Ledande befattningshavare som inte omfattas av ITP-plan skall erhålla högst 30 procent av den årliga fasta lönen i årlig premiebaserad pensionsavsättning.

Övriga förmåner skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

För ledande befattningshavare som avslutar sin anställning på bolagets initiativ gäller en uppsägningstid om högst 12 månader. Inget avgångsvederlag skall utgå. Uppsägningstiden uppgår i normalfallet till sex månader vid uppsägning på initiativ av den anställde.

Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Förslag till beslut om teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 fattar beslut om inrättande av ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare i Lindab-koncernen ("Teckningsoptionsprogrammet"). Syftet med programmet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan ledande befattningshavares arbete och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan ledande befattningshavare och aktieägare i Lindab International AB ("Lindab").

1. Antal teckningsoptioner, rätt till teckning av teckningsoptioner och tid för teckning

Lindab skall kunna emittera högst 140 000 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogrammet. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ett av Lindab helägt dotterbolag ("Dotterbolaget"). Överteckning kan inte ske. Dotterbolaget skall ha rätt och skyldighet att efter teckning vidareöverlåta teckningsoptionerna på sätt som anges under punkt 3 nedan.

Teckningsoptionerna skall tecknas av Dotterbolaget senast den 25 maj 2018. Teckningsoptionerna skall emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.

2. Tid och kurs för nyteckning av aktier

Varje teckningsoption skall berättiga till förvärv av en (1) aktie i Lindab till en teckningskurs om 119 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag under perioden 4 maj-25 maj 2018 framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Lindabs aktie på Nasdaq Stockholm. Teckning av aktier i Lindab med stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske från och med dagen efter att Lindab offentliggjort halvårsrapporten för perioden 1 januari-30 juni 2021 och fram till och med 31 augusti 2021.

Antal aktier som teckningsoptionerna berättigar till och teckningskurs kan komma att omräknas i händelse av, bland annat, lämnade extraordinära utdelningar, fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller vissa former av minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns i Bilaga 1 till förslaget.

3. Vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Dotterbolaget skall vidareöverlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i Lindab till ett marknadsmässigt pris, beräknat av en extern värderingsperson eller revisionsbolag enligt den s.k. Black & Scholes-formeln. Lindabs verkställande direktör skall enligt styrelsens anvisning ha rätt att förvärva högst 40 000 teckningsoptioner och övriga ledande befattningshavare skall ha rätt att förvärva högst 25 000 teckningsoptioner per person.

Ledande befattningshavare som inte är anställd i Lindab-koncernen vid tidpunkten för årsstämman men som påbörjat sin anställning inom Lindab-koncernen senast den 31 oktober 2018 skall ha rätt att delta i Teckningsoptionsprogrammet.

Teckningsoptionerna skall vara fritt överlåtbara, men föremål för en avtalad förköpsrätt för Lindab att återköpa teckningsoptionerna till marknadsvärde.

4. Ökning av aktiekapital, utspädning samt kostnader m.m.

Ökningen av Lindabs aktiekapital kommer vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna att uppgå till 140 000 kronor. En sådan ökning motsvarar en utspädning av aktieägarnas innehav med cirka 0,18 procent beräknat på befintligt antal utestående aktier i Lindab.

Marknadsvärdet för teckningsoptionerna är 7,98 kronor per teckningsoption, enligt en preliminär värdering. Den preliminära värderingen är baserad på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 64,3 kronor, vilket motsvarar stängningskursen för Lindabs aktie den 23 mars 2018, samt ett antagande om en teckningskurs om 76,58 kronor per aktie. Black & Scholes-formeln har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 0,43 procent och en volatilitet om 28 procent samt en genomsnittlig årlig direktavkastning motsvarande 1,17%.

Lindab har inga andra kostnader för Teckningsoptionsprogrammet än administrativa kostnader avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om emission av teckningsoptionerna etc.

5. Förslagets beredning

Teckningsoptionsprogrammet har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten under våren 2018.

6. Övriga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram i Lindab

Lindab har ett pågående teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram beslutat av årsstämman 2017. För mer information om detta hänvisas till Lindabs årsredovisning för år 2017 och Lindabs hemsida www.lindab.com. Långsiktig kontant rörlig ersättning i Lindab framgår av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

7. Särskilt bemyndigande för verkställande direktören

Lindabs verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

8. Styrelsens förslag till beslut

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om inrättande av Teckningsoptionsprogrammet.

9. Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut om Teckningsoptionsprogrammet erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:

 1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2019.

 2. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.

 3. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 4. Överlåtelse får ske mot kontant betalning genom försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten.

 5. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen i samband med förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för överlåtna aktier i samband med företagsförvärv får erläggas med apportegendom eller genom kvittning.

 6. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelsen. Lindab innehar 2.375.838 aktier vid tidpunkten för årsstämman 2018, vilket motsvarar cirka tre (3) procent av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Om överlåtelse inte sker enligt ovan, skall bolaget äga rätt att besluta om indragning av aktierna genom minskning av bolagets aktiekapital utan återbetalning till aktieägarna.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillgängliga handlingar samt uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Årsredovisningen för 2017 jämte revisionsberättelsen samt styrelsens fullständiga förslag avseende dagordningens punkter 8 b) och 14-16 jämte tillhöriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida www.lindabgroup.com senast från 12 april 2018 och kopior därav skickas till de aktieägare som så begär. Årsredovisningen för 2017 jämte revisionsberättelsen samt styrelsens fullständiga förslag jämte tillhöriga handlingar kommer dessutom att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 78.707.820. Lindab International AB (publ) innehar 2.375.838 egna aktier för vilka bolaget inte kan utnyttja rösträtt.

Upplysningar på årsstämman

På årsstämman skall styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller (iii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till Lindab International AB (publ), "Årsstämma", 269 82 Båstad, eller per e-post till fredrik.liedholm@lindab.com.

Båstad i mars 2018

Styrelsen

Lindab International AB (publ)

Slut

__________________

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018 klockan 07.40 (CEST).

Kontakt:

LINDAB 

Peter Nilsson, styrelseordförande Lindab

Email: pn.poleved@gmail.com

Mobil: +46 (0)73 41 96331

Fredrik Liedholm, EVP Director Legal, M&A and HR

Email: fredrik.liedholm@lindab.com

Mobil: +46 (0)72 38 85742

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 8 242 MSEK år 2017 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2017 stod Norden för 46 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 18 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Kallelse till årsstämman 2018


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Börsmeddelanden

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari - juni 2018
2
Bufab Group: Delårsrapport januari - juni 2018
3
Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för andra kvartalet 2018

Related stock quotes

Lindab International AB 63,80 -4,5% Aktiepriset minskar

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen
Köpa
Sälja
Köpa
Sälja

Senaste nyheter


Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 19 juli 2018 15:26:55
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180712.1 - EUROWEB3 - 2018-07-19 15:26:55 - 2018-07-19 15:26:55 - 2 - Website: OKAY