2017-12-29 14:00:10

Deflamo AB: Kallelse till extra bolagsstämma

Related content
12 jun - 
Deflamo AB: Oren revisionsberättelse i årsredovisningen..
11 jun - 
Deflamo AB: Årsredovisning 2017 publicerad
31 maj - 
Deflamo AB: Delårsrapport januari - mars 2018

Deflamo AB (publ) ("Bolaget") håller extra bolagsstämma den 18 januari 2018 kl. 13.00 i möteslokal "Rosengård", Entreprenörcenter EC1, Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö.

 

Rätt att delta

Rätt att delta på bolagsstämman har den som:

dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 januari 2018;

dels anmäler sitt deltagande på stämman hos Bolaget senast den 12 januari 2018 under adress Deflamo AB, "Extra bolagsstämma", Västra Kajen 8, SE-374 31 Karlshamn, per telefon 040-619 95 00 eller e-post till info@deflamo.com.

Vid anmälan ska uppges: fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer dagtid. 

Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge fullmakt och övriga behörighetshandlingar före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Bolagets hemsida www.deflamo.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att ha rätt att delta i stämman, begära att aktierna tillfälligt införs i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Denna rösträttsregistrering måste vara verkställd den 12 januari 2018. Detta innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

 

Föreslagen dagordning

Styrelsens förslag till dagordning för extra bolagsstämma:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst

6. Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital

7. Stämmans avslutande

 

Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital (pkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet med 7 683 193 kronor för förlusttäckning. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och förutsätter inte ändring av bolagsordningen. Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 11 963 557 kronor. Genom minskningen ändras aktiernas kvotvärde från 0,50 kronor till cirka 0,30 kronor.

För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens förslag är fullständigt i denna kallelse. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.deflamo.com samt vid stämman.

 

 

Malmö i december 2017

Deflamo AB (publ)

Styrelsen


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Deflamo AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
NP3 offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm
2
Aino Health AB (publ): Aino HealthManager implementerat hos ArcelorMittal

Related stock quotes

Deflamo AB ser B 0,0698 0,0% Aktiepriset oförändrad

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 21 juni 2018 15:47:07
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180619.1 - EUROWEB5 - 2018-06-21 15:47:07 - 2018-06-21 15:47:07 - 2 - Website: OKAY