2017-11-01 07:30:32

Niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2017

Related content
08 feb - 
Kapitalmarknadsdag 2018
07 feb - 
Uppdatering beträffande Johan Sverdrup
01 feb - 
Bokslutsrapport 2017
Related debate
22 maj - 
Lundin Petroleum i indtil nu i 2018 + 52%   endog ..
17 maj - 
Lundin Petroelum har de seneste år vist pæn..

Stockholm, 2017-11-01 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

 

Lundin Petroleum rapporterar starka resultat för de första nio månaderna 2017. Höga produktionsnivåer till fortsatt låga verksamhetskostnader och ett högre oljepris har resulterat i en betydande ökning av intäkter, EBITDA och operativt kassaflöde jämfört med samma period 2016.

Höjdpunkter under tredje kvartalet

·   Rekordhögt EBITDA och operativt kassaflöde grundat på hög produktion, låga kostnader och högre oljepris.

·   Produktion för kvartalet över prognos. Produktion för helåret förväntas hamna inom övre delen av eller strax över prognosintervallet om 80-85 Mboepd.

·   Fortsatt låga verksamhetskostnader som för helåret förväntas bli lägre än prognosen om 4,60 USD per fat.

·   Positiv uppdatering av Johan Sverdrupprojektet där Fas 1 är till 60 procent slutförd med ytterligare kostnadsminskningar.

·   Helårsprognosen för 2017 års utbyggnadskostnader sänks från 1 085 MUSD till 980 MUSD. 

Finansiella resultat

Kvarvarande verksamhet

-----------------------------------

jan 2017-

30 sep 2017

9 månader

----------------

1 jul 2017-

30 sep 2017

3 månader

----------------

1 jan 2016-

30 sep 2016

9 månader

--------------

1 jul 2016-

30 sep 2016

3 månader

--------------

1 jan 2016-

31 dec 2016

12 månader

--------------

Produktion i Mboepd

87,1

89,2

55,3

67,5

59,3

Intäkter i MUSD

1 403,3

  517,2

623,8

269,0

950,0

EBITDA i MUSD

1 071,7

  382,4

475,8

215,3

  752,5

Operativt kassaflöde i MUSD

1 095,5

  389,6

557,0

243,0

857,9

Periodens resultat i MUSD

431,8

227,0

263,4

  169,8

-399,3

Resultat per aktie i USD1

  1,28

0,67

0,83

0,52

-0,79

Resultat per aktie efter full

utspädning i USD1

1,28

0,67

0,82

  0,51

-0,79

Nettoskuld

4 024,0

4 024,0

4 307,1

4 307,1

4 075,5

Beloppen i ovanstående tabell avser kvarvarande verksamhet (inklusive jämförelseperioderna för 2016),

1 Baserat på periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:

"Lundin Petroleum rapporterar ännu ett kvartal med starka resultat och rekordhögt operativt kassaflöde och EBITDA, tack vare fortsatt hög produktion från våra viktigaste tillgångar. Med dessa utmärkta resultat är vi på god väg mot en helårsproduktion som förväntas hamna inom övre delen av eller strax över prognosintervallet och våra verksamhetskostnader för helåret förväntas bli lägre än prognosen om 4,60 USD per fat.

Utbyggnaden av Johan Sverdrup fortsätter att utvecklas positivt, både vad gäller själva genomförandet av projektet och ytterligare kostnadsminskningar. Fas 1 är nu till 60 procent slutförd och över 40 miljoner arbetstimmar har hittills lagts ned. Kostnaderna för Fas 1 är cirka 25 procent lägre och för Fas 2 cirka 50 procent lägre än när utbyggnadsplanen lämnades in och jag är förvissad om att vi kommer se ytterligare kostnadsbesparingar allteftersom projektet framskrider.

Vi är fortfarande optimistiska över den stora prospekteringspotentialen i södra Barents hav, trots att de senaste resultaten varit en besvikelse. Detta är ett nytt, outforskat område där ytterligare prospektering behövs för att kunna förstå och frigöra dess fulla potential. Före årets slut genomför vi två prospekteringsborrningar på Filicudiförlängningen (Hufsa och Hurri) och vi kommer inom kort att meddela borrprogrammet för 2018 som är inriktat på fler strukturer i södra Barents hav, Utsirahöjden och Mandalhöjden.

Under det tredje kvartalet såg vi en återhämtning av oljepriset till följd av ökad efterfrågan, minskande oljelager och utsikten om en förlängd OPEC kvot. Jag är förvissad om att denna uppåtgående trend kommer att fortsätta allteftersom vi ser effekterna på utbudssidan till följd av branschens brist på investeringar under de senaste åren. Lundin Petroleum är i en bättre position än någonsin för att kunna dra fördel av den återhämtning vi nu ser på oljemarknaden, med en produktion som förväntas fördubblas mot slutet av 2022 och med rekordlåga verksamhetskostnader på mindre än 5 USD per fat under de närmaste tio åren. Med fokus på kostnadsdisciplin, effektiv drift och hög nivå vad gäller hälsa, säkerhet och miljö kommer Lundin Petroleum fortsätta driva en spännande organisk tillväxtstrategi."

Webbsänd presentation

Hör Alex Schneiter, koncernchef och vd, och Teitur Poulsen, CFO, kommentera rapporten i en webbsändning som startar kl. 09.00 onsdagen den 1 november 2017.

Presentationen kan följas live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på telefonnummer:

Sverige:                            +46 8 519 993 55

Norge:                              +47 23 500 211

Storbritannien:              +44 203 194 05 50

Utlandet (avgiftsfri):    +1 855 269 26 05

 

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker "LUPE"). Läs mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com  

 

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Alex Budden

VP Communications & Investor Relations

Tel: +41 22 595 10 19

alex.budden@lundin.ch

Sofia Antunes

Investor Relations Officer

Tel: +41 795 23 60 75

sofia.antunes@lundin.ch

Robert Eriksson

Manager, Media Communications

Tel: +46 701 11 26 15

robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Denna information är sådan som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2017 kl. 07.30 CET.

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

 

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
ContextVision installerar prototyp för prostata cancer
2
NP3 Fastigheter förtidsinlöser sitt icke säkerställda obligationslån 2015/2018 (ISIN SE0007491253)
3
NP3 offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Related stock quotes

Lundin Petroleum AB 274,00 -0,8% Aktiepriset minskar

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 20 juni 2018 20:35:22
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180619.1 - EUROWEB7 - 2018-06-20 20:35:22 - 2018-06-20 20:35:22 - 2 - Website: OKAY