2017-11-01 08:00:14

Enzymatica AB: Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) Januari- September 2017

Related content
29 nov - 
Enzymatica AB: Enzymaticas valberedning för årsstämman ..
14 nov - 
Enzymatica AB: Enzymatica presenterar resultat av studi..
09 nov - 
Enzymatica AB: Studie om ColdZyme - Den mest rekommende..

                                                                          

Delårsrapport för

Enzymatica AB (publ)

                                                                                                JANUARI- September 2017

Kraftigt ökad försäljning under tredje kvartalet

Tredje kvartalet                   

 • Nettoomsättningen uppgick till 24,8 MSEK (11,9).

 • Resultat efter skatt uppgick till -3,6 MSEK (-6,5).

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,04 SEK (-0,08).

 • Likvida medel uppgick till 9,5 MSEK (49,9).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Tyska STADAs order från Q2 på 12 MSEK medförde rekordintäkt för det tredje kvartalet.

 • Enzymatica genomförde tre strategiska rekryteringar på koncernledningsnivå.

Första nio månaderna                  

 • Nettoomsättningen ökade till 40,3 MSEK (25,2).

 • Resultat efter skatt uppgick till -25,8 MSEK (-27,4).

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,28 SEK (-0,49).

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Enzymatica offentliggjorde resultaten från en studie av förskolepersonal som visar att användningen av ColdZyme® minskade den genomsnittliga sjukfrånvaron med nästan hälften, (45 %), från 7,4 till 4,1 dagar.

 • Enzymatica offentliggjorde resultaten från den fullständiga artikeln från COLDPREV I-studien som visade att man reducerade virusmängden med 99 % och förkortade sjukdagarna med mer än hälften, 54 %.

 • En extra bolagsstämma beslöt den 25 oktober att ge styrelsen ett bemyndigande att införa personaloptionsprogram II samt att genomföra en riktad emission om teckningsoptioner samt godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner.

Nyckeltal          
(MSEK) Q3

2017

Q3

2016

Jan-sep

2017

Jan-sep

2016

Helår

2016

Nettoomsättning 24,8 11,9 40,3 25,2 36,5
Bruttomarginal 56 65 56 63 61
Rörelseresultat -2,2 -7,7 -25,5 -27,6 -46,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8,1 -15,6 -24,4

 

 

-35,6 -38,4
Genomsnittligt antal anställda 21 22 21 20 21

VD-kommentar: Stort intresse från tyska apoteken inför STADAs lansering av produkten ColdZyme

Som en följd av genombrottsordern från STADA under det andra kvartalet lyfte vår försäljning under det tredje kvartalet. För de första nio månaderna når vi därför över 40 MSEK i försäljning jämfört med drygt 25 MSEK motsvarande period föregående år. Ordern var den första från STADA för att bygga upp lager inför lanseringen på Europas största OTC-marknad,  Tyskland, men även för lanseringarna i Österrike och Belgien i slutet av det tredje kvartalet. Intresset för ColdZyme, som lanseras under varumärket ViruProtect, har varit stort från de tyska apoteken och STADA har redan lagt en påfyllnadsorder. STADA påbörjade en TV-reklamkampanj i Tyskland och Österrike i mitten av oktober och det blir mycket intressant att följa utvecklingen på dessa marknader under de kommande månaderna.

Vid sidan av försäljningen till STADA hade Enzymatica en god försäljningsutveckling för de första nio månaderna i bland annat Sverige och Danmark. I Sverige ökade försäljningen av ColdZyme från apotek till konsument med närmare 20 procent enligt marknadsanalysföretaget Nielsen. Under de första nio månaderna har ColdZyme ökat sin marknadsandel från 4,3 procent till 4,9 procent. På rullande tolvmånaders försäljning är ColdZyme det varumärke på topp 10-listan som vuxit snabbast i Sverige med 20,7 procent, jämfört med det totala förkylningssegmentet som ökade med 7,6 procent. Bland förkylningsartiklar ligger båda förpackningsstorlekarna av ColdZyme på topp-10-listan räknat i försäljningsvärde. I Danmark hade vi också en kraftig försäljningsökning av ColdZyme till apotek. Produkten säljs genom samtliga tre stora apotekskedjor i Danmark och på rullande 12 månader har vi en marknadsandel på 2,3 procent. Ett mycket lovande resultat då vi lanserade ColdZyme fullt ut på hela apoteksmarknaden i Danmark 2015, två år efter lanseringen i Sverige.

I oktober offentliggjorde vi resultatet av en studie av förskolepersonal som har använt ColdZyme. Resultatet bekräftar vad vi uppnått i andra observationsstudier; den genomsnittliga sjukfrånvaron minskade med över tre dagar, från 7,4 till 4,1 dagar. I de fall personalen som deltog i studien blev förkylda upplevde de infektionen som mildare än vanligt. Den här typen av observationsstudier är viktiga då de bygger ett långsiktigt förtroende för ColdZyme.

Under det tredje kvartalet genomförde vi tre strategiska rekryteringar - Chief Commercial Officer, Chief Operating Officer och Chief Financial Officer. Alla tre har erfarenhet av att arbeta i internationella koncerner och blir mycket viktiga för Enzymaticas geografiska expansion. Vi får nu möjlighet att arbeta ännu mer affärsmässigt i kontakten med globala välrenommerade distributörer.

Inför fjärde kvartalet kan man inte förvänta sig en motsvarande försäljningsökning som vi hade för det tredje kvartalet då STADAs första order för lageruppbyggnad fick ett stort genomslag på omsättningen. Jag har dock en positiv syn på Enzymaticas utveckling för det fjärde kvartalet, både med tanke på förkylningssäsongen och vår fortsatta internationella expansion.

Fredrik Lindberg, VD

Kort om Enzymatica

Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att utveckla medicintekniska produkter, baserade på barriärteknologi och marina enzymer, för egenvård inom större marknadssegment. Bolaget har utvecklat ColdZyme, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på ett tiotal marknader och under den gångna vintern nått en position som en av de mest sålda förkylningsartiklarna i kronor räknat på svenska apotek. Försäljning sker via egen organisation i Skandinavien och genom samarbete med en kontraktsorganisation i Storbritannien samt genom distributörer i Finland, Island, Grekland, Spanien, Tyskland, Österrike och Belgien.

Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkter inom övre luftvägsinfektioner, hud och oral hälsa. Enzym utvunnet från djuphavstorsk är en central delkomponent i produktutvecklingen.

Enzymatica grundades 2007, har säte i Lund och är sedan den 15 juni 2015 noterat på Nasdaq First North.

ColdZyme säljs både i egen regi och genom distributörer och partners i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Grekland och Spanien och från hösten 2017 i Tyskland, Österrike och Belgien. Motsvarande produkt under varumärket PreCold säljs på Island genom det förvärvade bolaget Zymetech.

Utvecklingen under kvartalet

Under det tredje kvartalet ökade försäljningen på den svenska marknaden av ColdZyme (20 och 7 ml) till konsument med 14,5 % i volym enligt aktuell statistik från marknadsanalysföretaget Nielsen. Volymmässigt är 7 ml och 20 ml förpackningarna ungefär lika stora. På rullande 12 månaders data har ColdZyme ökat sin marknadsandel från 4,5 % till 5 %. I september, i samband med att förkylningssäsongen satte igång, påbörjades en omfattande reklamkampanj i TV4-gruppens kanaler. Dessutom sponsrar Enzymatica det populära TV-programmet Idol genom att deltagarna får möjlighet att skydda sig mot förkylning genom att använda ColdZyme. Enzymatica har också arbetat med influencer marketing gentemot pharmaceuter och konsumenter.

Under det tredje kvartalet hade ColdZyme en fortsatt stark försäljningsökning på den danska marknaden. Mätt i försäljning till de danska apoteken låg ökningen i genomsnitt på över 180 % per månad under kvartalet. Försäljningen på den spanska marknaden visade på en god ökning under kvartalet, om än från en relativt låg nivå. Sedan lanseringen i början av 2016 har Enzymticas distributör genomfört ett omfattande arbete i införsäljningen till de cirka 20 000 apoteken i landet. Tiden är nu mogen för TV-kampanjer riktade till konsument, vilket kommer att påbörjas under det fjärde kvartalet. Försäljningen på övriga marknader utvecklades enligt plan.

Omsättning, resultat och investeringar

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen för koncernen under tredje kvartalet 2017 blev 24,8 MSEK (11,9), en ökning med 108 % jämfört med samma period 2016.  Den större delen av omsättningen hänför sig till försäljningen till STADA och svenska apotek.

Bruttomarginalen uppgick under kvartalet till 56 % (65). Enzymatica har variationer i bruttomarginalerna mellan enskilda kvartal, vilket beror på fördelningen av försäljning via egen organisation eller distributör, produktmixen samt valutakurser. Ordern till STADA bidrog till en lägre bruttomarginal under kvartalet jämfört med motsvarande period 2016.

De totala rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 16,5 MSEK (15,8). Ökningen av rörelsekostnaderna jämfört med Q3 2016 beror främst på att inga utvecklingskostnader aktiverades under kvartalet, 0 MSEK (1,3).

Koncernens rörelseresultat blev -2,2 MSEK (-7,7).

Säsongsvariationer

Förkylningsprodukter har en säsongstopp på vinterhalvåret med utplaning av försäljningen under sommarmånaderna.

Första nio månaderna

Nettoomsättningen för koncernen under perioden januari-september 2017 blev 40,3 MSEK (25,2), en ökning med 60 % jämfört med samma period 2016.

Bruttomarginalen uppgick under perioden till 56 % (63).

De totala rörelsekostnaderna för perioden blev 49,7 MSEK (44,5). Från och med denna rapport ingår posten aktiverade utvecklingsprojekt som del av forsknings- och utvecklingskostnader. Samtliga jämförelsesiffror är omräknade i enlighet med ovanstående.

Enzymatica hade inga aktiverade utgifter avseende utvecklingsprojekt under perioden, 0 MSEK (6,8).

Koncernens rörelseresultat blev -25,5 MSEK (-27,6).

Forskning och utveckling

En viktig del i Enzymaticas FoU-arbete är att stärka dokumentationen runt förkylningssprayen ColdZyme. De totala kostnaderna för forskning och utveckling inom koncernen uppgick till 10,2 MSEK (6,9) för perioden januari-september 2017.

Därtill pågår arbete med att certifiera bolaget enligt standarden EN ISO 13485, standarden för kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter. 

Barriärteknologi med enzym från djuphavsfisk

I Enzymaticas produktutveckling är enzym från djuphavstorsk en central delkomponent för att skapa effektiva barriärer mot virus och bakterier. Enzymet, ett köldanpassat trypsin, bildas i torskens bukspottskörtel och blir superaktivt när det kommer i kontakt med människors varma hud och slemhinnor. Tillsammans med glycerol bildar enzymet en tillfällig barriär på hud eller slemhinna. Barriären försvårar för virus och bakterier att lokalt binda in på celler och orsaka sjukdom.

Väsentliga händelser under kvartalet

Ordern från tyska läkemedelsföretaget STADA på 12 MSEK under Q2 medförde en rekordomsättning för Enzymatica under det tredje kvartalet.

Enzymatica genomförde tre rekryteringar - Chief Commercial Officer, Chief Operating Officer och Chief Financial Officer, som är strategiskt viktiga för bolagets internationella expansion.

Finansiering

Koncernens disponibla medel vid periodens utgång uppgick till 11,0 MSEK (51,1), varav 9,5 MSEK (49,9) var i likvida medel och 1,5 MSEK (1,2) i outnyttjade krediter. Utöver ovanstående disponibla medel finns en outnyttjad kredit på maximalt 9,8 MSEK via fakturabelåning i moderbolaget. Koncernens likviditet per den sista september påverkades kortsiktigt negativt med cirka 7 MSEK på grund av onormalt höga kundfordringar. Denna förhöjda nivå var i sin helhet relaterad till fakturering till STADA och reglerades i början av oktober.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till

-24,4 MSEK (-35,6). Tredje kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8,1 MSEK (-15,6).

Periodens totala kassaflöde blev -26,1 MSEK (41,8).

Moderbolaget

Omsättningen i moderbolaget uppgick under perioden januari-september till 36,2 MSEK (23,4). Resultatet före skatt uppgick till -23,0 MSEK (-21,5).

Moderbolagets omsättning för tredje kvartalet uppgick till 23,6 MSEK (11,2). Resultatet före skatt uppgick till -4,1 MSEK (-4,8).

Moderbolagets investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick under perioden till 0 MSEK (6,8) och kassaflödet var

-23,8 MSEK (41,8).

I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Personal

Antalet anställda i koncernen, omräknat till heltidstjänster, var 21 (22) vid periodens utgång. Av de anställda var 10 (10) män och 11 (12) kvinnor.

Personaloptionsprogram och riktad emission av teckningsoptioner

En extra bolagsstämma beslutade den 25 oktober om bemyndigande för styrelsen att införa personaloptionsprogram samt beslutade om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Beslutet om införande av ett andra program, Personaloptionsprogram 2017/2023 II, innebär att programmet erbjuds till vissa av bolagets anställda, andra nyckelpersoner eller andra personer vilka genom uppdragsavtal anslutits till Bolaget och är engagerade i Bolagets utveckling, (nedan "anställda"). Personaloptionsprogram 2017/2023 II baseras i allt väsentligt på Personaloptionsprogram 2017/2023 som beslutades vid årsstämman den 20 april 2017 och syftet med att implementera Personaloptionsprogram 2017/2023 II är att bereda ytterligare anställda möjlighet att delta i incitamentsprogram på motsvarande villkor.  Personaloptionsprogrammet ska vid ett eller flera tillfällen erbjudas till av styrelsen utvalda anställda mellan 25 oktober-25 december 2017. Optionsinnehavarna ska kunna utnyttja tilldelade personaloptioner under perioden fr.o.m. 1 maj 2021 t.o.m. 31 juli 2023. Personaloptionsprogrammet 2017/2023 II innehåller också uppgifter om intjänandetid och vinstkrav.

Personaloptionsprogram 2017/2023 II ska omfatta maximalt 1 390 000 personaloptioner. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris om 4,22 kronor. För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt förslaget om utställande av optioner till anställda i bolaget samt för att säkra med optionerna sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, beslutade den extra bolagsstämman om riktad emission av högst 1 826 738 teckningsoptioner till det av Enzymatica helägda dotterbolaget Enzymatica Care AB.

Om samtliga teckningsoptioner relaterade till de båda utestående incitamentsprogrammen som finns utgivna utnyttjas kommer totalt 4 915 108 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 73 069,55 kronor.  I anslutning till Personaloptionsprogram 2017/2023 har totalt 3 088 370 teckningsoptioner emitterats. Antalet personaloptioner som tilldelats i Personaloptionsprogram 2017/2023 uppgår till totalt 2 350 000.

För ytterligare information om personaloptionsprogrammet och emission och överlåtelse av teckningsoptioner se Enzymaticas hemsida under Investerare/Bolagsstyrning/Bolags-stämma/Extra bolagsstämma.

Emission av nya aktier

Den extra bolagsstämman per den 25 oktober beslutade att utvidga styrelsens befintliga bemyndigande att emittera nya aktier som beslutades av årsstämman 2017. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utöver att enligt årsstämmans beslut möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och att ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare samt vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi, är att också möjliggöra för bolaget att förvärva utestående minoritetsaktier i dotterbolaget Zymetech ehf. genom apportemission. I övrigt ska årsstämmans bemyndigande gälla oförändrat. 

Väsentliga händelser efter periodens slut

Enzymatica offentliggjorde resultaten från en studie av förskole-personal som visar att användningen av ColdZyme minskade den genomsnittliga sjukfrånvaron.

Enzymatica offentliggjorde resultaten från den fullständiga artikeln från COLDPREV I-studien som visade att man reducerade virusmängden med 99 % och förkortade sjukdagarna med mer än hälften, 54 %.

En extra bolagsstämma genomfördes den 25 oktober angående personaloptionsprogram II, riktad emission av teckningsoptioner och emission av aktier, enligt ovan.

Övrig information

Koncernen

Enzymatica AB (publ) (org.nr. 556719-9244) med säte i Lund, är moderbolag till dotterbolagen, Zymetech ehf (org.nr. 6406830589) med säte i Reykjavik Island, Enzymatica Care AB (org.nr. 556701-7495) med säte i Lund och Enzymatica North America Inc (org.nr. 47-1030502) med säte i Delaware USA.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen, och moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR2, Redovisning för juridiska personer. De redovisnings- och värderingsprinciper samt bedömningsgrunder som tillämpades i årsredovisningen 2016 har använts även i denna delårsrapport. Inga nya eller omarbetade  IFRS, som trätt i kraft 2017 har haft någon betydande påverkan på koncernen.

Ett antal nya standarder, ändringar och tolkningar av standarder träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter den 1 januari 2017 och har inte tillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. En av dessa nya standarder är IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som ersätter befintliga standarder för intäktsredovisning. IFRS 15 innebär en modell för intäktsredovisning (fem-stegs-modell) som baseras på när kontrollen av en vara eller tjänst överförs till kunden. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som börjar 1 januari 2018 eller senare med tidigare tillämpning tillåtet. Med nuvarande kundavtal bedöms inte införandet av IFRS 15 få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.

Segmentsredovisning

Enzymaticas verksamhet omfattar för närvarande endast ett rörelsesegment, Medicintekniska produkter, och hänvisar därför till resultat- och balansräkning rörande redovisning av rörelsesegment.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer

Enzymaticas verksamhet är exponerad för ett flertal risker, såväl operationella som finansiella. De operationella riskerna utgörs främst av osäkerhet kring produktutveckling, leverantörsavtal, produktansvar och distribution. De finansiella riskerna utgörs främst av valuta-, ränte-, pris-, kredit- och likviditetsrisker. För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Enzymatica står inför hänvisas till Enzymaticas årsredovisning för 2016, sid 47-48.

Årsstämma 2018

Enzymaticas årsstämma 2018 kommer att hållas i Lund den 26 april kl 13 på Elite Hotel Ideon i Lund. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran skriftligen med epost till adressen:

louise.forssell@enzymatica.com eller med vanlig post till adressen: Styrelsen, Enzymatica AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning.

Kommande ekonomisk information

Bokslutskommuniké 2017                  14 februari 2018

Delårsrapport jan-mars 2018              26 april 2018

Årsstämma 2018                                26 april 2018

Delårsrapport jan-juni 2018               17 juli 2018

Delårsrapport jan-sep 2018                31 oktober 2018

   

Delårsrapporter och årsredovisning finns tillgängliga på Enzymaticas webbsida www.enzymatica.se.   

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolaget och koncernens verksamhet, ställning

och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Lund den 1 november 2017

Bengt Baron

Styrelseordförande

Marianne Dicander Alexandersson

Styrelseledamot

Guðmundur Pálmason

Styrelseledamot

 

 

 

     
Sigurgeir Guðlaugsson

Styrelseledamot

Mats Andersson

Styrelseledamot

Louise Nicolin

Styrelseledamot

 

 

 

 

 

 

     

Fredrik Lindberg, VD

Frågor kring rapporten besvaras av:

Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB

Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Bengt Jöndell, t f CFO, Enzymatica AB

Tel: 0703-77 71 70 | E-post: bengt.jondell@enzymatica.com

Offentliggörande

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017 kl. 08.00 CET.

Adress

Enzymatica AB (publ)Organisationsnummer: 556719-9244

Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund

Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620.

Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Revisors granskningsrapport avseende översiktlig granskning

Enzymatica AB (publ), org.nr 556719-9244

Till Styrelsen för Enzymatica AB (publ)

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Enzymatica AB (publ), org nr 556719-9244, för perioden 1 januari 2017 till 30 september 2017. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Malmö den 1 november 2017 

Deloitte AB 

Per-Arne Pettersson

Auktoriserad revisor

Enzymatica Delårsrapport Januari-September 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Enzymatica AB via Globenewswire

Attachment: 822965.pdf

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2017

2018-01-17 08:30:03
Stockholm, 2018-01-17 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) kommer att redovisa prospekteringskostnader om cirka 31 MUSD före skatt, en valutakursförlust om cirka 69 MUSD samt en förlust vid försäljning av tillgångar om 15 MUSD efter skatt för det fjärde kvartalet 2017.   Resultatet för det fjärde kvartalet 2017 kommer att påverkas av vissa prospekteringskostnader..

SEB: Fortsatt fallande boprisförväntningar bland hushållen

2018-01-15 08:30:09
SEB:s Boprisindikator forsätter att falla. Nedgången är 8 enheter jämfört med föregående månad och indikatorn hamnar nu på minus 13. Regionalt sticker Stockholm ut även denna månad jämfört med de övriga regionerna. Stockholm ligger lägst på minus 31 och övriga regioner i spannet 2 till minus 12. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger något jämfört med förra månaden frå..

Lindab International AB (publ): Ny koncernchef i Lindab

2018-01-12 07:40:14
Ola Ringdahl har av styrelsen i Lindab International AB utsetts till ny VD och koncernchef. Han kommer att ersätta Fredrik von Oelreich som sedan den 29 september 2017 är tillförordnad koncernchef. - Jag är mycket nöjd över att kunna presentera Ola Ringdahl som ny VD och koncernchef, säger styrelseordförande Peter Nilsson. Ola kommer genom sin kompetens och erfarenhet skapa framåtanda och ..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
Rezidor Hotel Group presenterar sin 5-års plan vid investerardagen
2
SERSTECH AB: Serstech har fått sin första kund i Kina inom kvalitetskontroll
3
Hoylu AB: HOYLU OCH POLYMEDIA ERBJUDER PRODUKTLÖSNINGAR FÖR DEN VÄXANDE MARKNADEN FÖR SAMARBETE I RYSSLAND
4
Arc Aroma Pure AB : 180117 Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 17,5 MSEK
5
Klövern AB (publ): Klövern tecknar stamaktier i en riktad nyemission i Tobin Properties

Related stock quotes

Enzymatica AB 4,70 0,0% Aktiepriset oförändrad

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 18 januari 2018 02:59:54
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180112.1 - EUROWEB5 - 2018-01-18 02:59:54 - 2018-01-18 02:59:54 - 2 - Website: OKAY