2017-10-20 08:00:32

JLT Mobile Computers AB: JLT Delårsrapport januari - september 2017

Related content

 JLT Delårsrapport januari - september 2017

 • Orderingång 83,5 MSEK (94,6)

 • Omsättning 85,7 MSEK (92,2)

 • Bruttomarginal 44,2 procent (41,9)

 • Rörelseresultat 8,0 MSEK (8,6)

 • Resultat efter skatt 5,9 MSEK (6,9)

Kommentarer från VD

En viktig komponent i JLT:s tillväxtstrategi är att kontinuerligt förstärka vårt internationella nätverk av återförsäljare. Vår totala försäljning består huvudsakligen av löpande affärer som kompletteras av ett mindre antal stora volymorder med något lägre marginal. Med ett växande partnernätverket etablerar vi JLT på den globala marknaden och breddar kundbasen vilket ökar den löpande försäljningen med en stabil marginal. Vi ser nu resultatet av denna strategi. Den löpande försäljningen växer kontinuerligt med stark bruttomarginal. Under perioden ökade bruttomarginalen till 44% jämfört med 42% för samma period föregående år trots en negativ påverkan av en lägre dollarkurs. Med en stark bruttomarginal och fortsatt god kostnadskontroll ökade rörelsemarginalen för perioden till 9,4% från 9,3% jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet slutade på 8,0 MSEK jämfört med 8,6 MSEK föregående år.

I september nådde JLT en viktig milstolpe i företagets historia, då vi levererade den 100 000:e datorn sedan JLT:s start 1994. Dator nummer 100 000 ingick i en större leverans till Volvo Car Body Components, och för att understryka JLT:s löfte om kvalitet levererades jubileumsdatorn med ett unikt garantiavtal på 100 000 timmar, motsvarande mer än 4 000 dagar - eller drygt 11 år.

Som meddelats tidigare genomförde vi ett flertal nyrekryteringar inom försäljning och utveckling föregående kvartal. Detta har varit ett nyttigt tillskott till organisationen. Med nya produkter och starkare organisation fortsätter vi att driva en långsiktig och lönsam tillväxt.

Per Holmberg, VD 

 

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till september 2017

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 85,7 MSEK (92,2). Bruttovinsten uppgick till 37,9 MSEK (38,6) och bruttomarginalen till 44,2 procent (41,9).

Rörelsens omkostnader var 29,0 MSEK (29,1), av detta svarade personalkostnader för 19,6 MSEK (19,6). Övriga kostnader var 9,3 MSEK (9,5). EBITDA för perioden uppgick till 8,9 MSEK (9,5).

Avskrivningar under perioden var 0,9 MSEK (0,9).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 8,0 MSEK (8,6)

Finansnettot uppgick till -0,1 MSEK (-0,1) vilket gav ett resultat före skatt på 7,9 MSEK (8,4).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 2,1 MSEK belastar resultatet varav 0,8 MSEK inte har kassaflödespåverkan och resultat efter skatt uppgick till 5,9 MSEK (6,9).

Orderingången under perioden har uppgått till 83,5 MSEK (94,6) och orderstocken var vid periodens slut 11,2 MSEK (13,3). Tredje kvartalets orderingång var 29,6 MSEK (25,7).

Koncernens omsättning minskade med 7 procent från föregående år och orderingången minskade med 12 procent.

Bruttomarginalen ökade till 44,2 procent (41,9). Bruttomarginalen har påverkats negativt av en sjunkande USD-kurs, vilket kompenserats av ökad produktmarginal och ökade serviceintäkter.

Kommentarer till resultatet för tredje kvartalet

Omsättningen ökade med 5 procent till 29,8 MSEK (28,5), mycket tack vare en effektiv produktionsstart efter semesterperioden.

Bruttomarginalen var något lägre, och kvartalets omkostnader uppgick till 9,2 MSEK (9,5), avskrivningar oförändrade. Efter finansiella kostnader medförde det ett resultat före skatt på 3,5 MSEK (2,4) motsvarande en ökning på 46 procent.

Orderingången i kvartalet uppgick till 29,6 MSEK (25,7).

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till -8,1 MSEK (9,7) efter utdelning om 4,2 MSEK. Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 19,8 MSEK (27,2) och koncernens nettolåneskuld till -19,8 MSEK (-27,2), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 63 procent (63) och det egna kapitalet var 45,5 MSEK (40,1).

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till   -2,3 MSEK (-1,6).

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 5,7 MSEK, allt hänförligt till utländska dotterbolag. Kvarvarande underskottsavdrag är ej tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 18,0 miljoner aktier (14,9) omsatts under perioden vilket motsvarar 65 procent av det totala antalet aktier.

Totala antalet aktier uppgår till 27.902.000. Ytterligare 1.000.000 optioner är utestående med förfall juni 2018 till en teckningskurs på 3,17 SEK per aktie.

Aktien noterades i 4,88 SEK vid periodens början och 5,50 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Rapporteringstillfällen för 2017

Bokslutskommuniké för år 2017                             9 februari, 2018

Årsstämma                                                           10 maj, 2018                                                                               

Växjö den 20 oktober, 2017

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         

Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    

Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    

www.jltmobile.com

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 08:00 CET.

Koncernens räkenskaper*

 

Resultaträkning, MSEK

   

2017

Kv 3

2016

Kv 3

 

2017

Kv 1-3

2016

Kv 1-3

 

2016

Helår

                       

Summa rörelsens intäkter

29,8

28,5

 

85,7

92,2

 

126,9

                       

Rörelsens kostnader

             
  Handelsvaror     -16,8 -16,1   -47,8 -53,6   -72,1
  Övriga externa kostnader     -2,6 -3,4   -9,3 -9,5   -13,7
  Personalkostnader     -6,6 -6,1   -19,6 -19,6   -27,0
  Avskrivningar     -0,3 -0,3   -0,9 -0,9   -1,1
  Andelar i intresseföretags resultat              

Rörelseresultat

3,5

2,6

 

8,0

8,6

 

13,1

                       
Finansnetto       0,0 -0,3   -0,1 -0,1   0,0

Resultat efter finansiella poster

3,5

2,4

 

7,9

8,4

 

13,1

                       
Skatt       -0,8 -0,7   -2,1 -1,5   -2,3

Periodens resultat

 

 

2,7

1,7

 

5,9

6,9

 

10,8

                       
Resultat per aktie (kronor)     0,10 0,06   0,21 0,25   0,39
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,09 0,06   0,20 0,25   0,38
                       

Balansräkning, MSEK

 

 

 

 

 

2017

30 sep

2016

30 sep

 

2016

31 dec

                       

Tillgångar

                   
  Immateriella anläggningstillgångar       5,8 4,3   4,6
  Materiella anläggningstillgångar         0,9 1,1   1,0
  Finansiella anläggningstillgångar       0,0 1,6   0,8

Summa anläggningstillgångar

 

6,7

7,0

 

6,5

  Varulager             20,7 16,2   16,3
  Kortfristiga fordringar           25,1 13,1   24,3
  Likvida medel           19,8 27,2   28,0

Summa omsättningstillgångar

 

65,6

56,6

 

68,5

                       

Summa tillgångar

 

 

 

 

 

72,4

63,6

 

75,0

                       

Eget kapital, avsättningar och skulder

             
  Aktiekapital             27,9      
  Bundet eget kapital           4,2 30,1   32,4
  Ansamlat resultat           13,4 10,0   11,3

Summa eget kapital

 

 

 

 

 

45,5

40,1

 

43,7

Avsättningar

 

 

 

 

 

 

1,4

1,6

 

1,6

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

-

-

 

-

Kortfristiga skulder

 

       

25,4

21,9

 

29,7

                       

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 

 

72,4

63,6

 

75,0

                       
* Matematisk avrundning                  

Kassaflödesanalys, MSEK

 

 

2017

Kv 1-3

2016

Kv 1-3

 

2016

Helår

                       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   6,6 7,8   11,8
Förändring av rörelsekapital   -8,7 2,6   -1,0

Löpande verksamheten

 

 

 

0,0

 

-2,1

10,4

 

10,8

Investeringsverksamheten

 

 

 

-0,5

 

-1,9

-0,6

 

-0,2

Finansieringsverksamheten

 

 

 

0,0

 

-4,2

-0,2

 

-0,2

Årets kassaflöde

 

 

 

-0,5

 

-8,1

9,7

 

10,4

Likvida medel         27,4   19,8 27,2   28,0

Nettolåneskuld*

 

 

 

 

 

 

-19,8 -27,2   -28,0
                       
                       
                       

Förändring av eget kapital, (MSEK)

 

2017

Kv 1-3

2016

Kv 1-3

 

2016

Helår

                       
                       

Ingående eget kapital

 

43,742

33,3

 

33,3

                       
Periodens resultat           5,9 6,9   10,8
Omräkningsdifferens           0,1 0,0   -0,2
Nyemission             - 1,7   1,7
Utdelning             -4,2 -1,9   -1,9

Belopp vid periodens utgång

 

45,5

40,1

 

43,7

                       
                       

Nyckeltal

           

2017

Kv 1-3

2016

Kv 1-3

 

2016

Helår

                       
EBITDA marginal      %       10,4 10,3   11,2
Rörelsemarginal      %       9,4 9,3   10,3
Vinstmarginal      %     9,3 9,2   10,3
                       
Sysselsatt kapital      MSEK     45,5 40,1   43,7
Avkastning på sysselsatt kapital    %       25 31   34
Eget kapital      MSEK     45,5 40,1   43,7
Avkastning på eget kapital    %     18 25   28
Nettolåneskuld *      MSEK     -19,8 -27,2   -28,0
Skuldsättningsgrad    ggr     0 0   0
Soliditet      %     63 63   58
                       
Resultat per aktie    kronor     0,21 0,25   0,39
Eget kapital per aktie    kronor     1,63 1,44   1,57
Nettolåneskuld per aktie*    kronor     -0,71 -0,98   -1,00
                       
Aktiens sista avslutskurs i perioden  kronor     5,60 4,20   4,86
Antal utestående aktier    .000 st     27 902 27 902   27 902
Antal utestående aktier efter full utspädning  .000 st     28 902 28 902   28 902

Delårsrapport JLT Mobile Computers Q3, 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: JLT Mobile Computers AB via Globenewswire

Attachment: 821180.pdf

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Börsmeddelanden

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
Enzymatica AB: Domstolsutslag lägger restriktioner på Enzymaticas förkylningsspray i Tyskland

Related stock quotes

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Senaste nyheter


Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 16 juli 2018 12:57:50
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180712.1 - EUROWEB1 - 2018-07-16 12:57:50 - 2018-07-16 12:57:50 - 2 - Website: OKAY