2017-09-14 08:15:10

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIDDS AB (publ)

Related content
09 nov - 
LIDDS Delårsrapport juli - september 2017
19 okt - 
LIDDS patentskyddar kombinationsbehandling med NanoZoli..
19 okt - 
LIDDS: Valberedning inför årsstämman 2018 utsedd

Aktieägarna i LIDDS AB (publ), org. nr 556580-2856, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 6 oktober 2017 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Virdings allé 32B i Uppsala.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 30 september 2017, dels har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 2 oktober 2017. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden till stämman.

Anmälan till stämman kan göras skriftligen till LIDDS AB (publ), attn: Bengt Norvik, Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala, eller per e-post till bengt.norvik@liddspharma.com. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuell ställföreträdare eller eventuellt ombud samt namn på eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd den 30 september 2017. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före nämnda datum.

Aktieägare som ska företrädas av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. För att underlätta inregistrering till stämman bör fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats, www.lidds.se. Fullmaktsformulär skickas också till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1.      Stämmans öppnande

2.      Val av ordförande vid stämman

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Godkännande av dagordning

5.      Val av en eller två justeringsmän

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 1. Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter

 2. Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för VD och övriga nyckelpersoner

9.      Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden Jan Törnell utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter

P.U.L.S. Invest AB, som är aktieägare i bolaget, föreslår att stämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för stämmovalda styrelseledamöter i bolaget ("Incitamentsprogram 2017/2020 - Styrelse") genom emission av högst 750 000 teckningsoptioner på följande villkor:

 1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av nuvarande stämmovalda styrelseledamöter i bolaget enligt nedan:

  1. Styrelsens ordförande ska ha rätt att teckna 250 000 teckningsoptioner och övriga stämmovalda styrelseledamöter (fyra stycken) ska ha rätt att teckna 125 000 teckningsoptioner var.

  2. Om det sammanlagda antalet teckningsoptioner som tecknas av styrelseledamöterna med rätt enligt punkt (a) understiger det högsta antal teckningsoptioner som får emitteras, får kvarvarande teckningsoptioner tecknas av de styrelseledamöter som tecknat sin fulla andel enligt punkt (a) (dvs. de får teckna ytterligare teckningsoptioner än vad som följer av punkt (a)). Vid överteckning ska kvarvarande teckningsoptioner fördelas dem emellan i förhållande till det antal teckningsoptioner som var och en av dem har tecknat enligt punkt (a) och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

  3. Teckningsoptioner som inte tecknas med rätt enligt punkt (a) eller (b) får inte tecknas av någon.

 2. Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för de stämmovalda styrelseledamöterna i bolaget. Genom ett sådant program erbjuds styrelseledamöterna möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling, till förmån för bolaget och dess aktieägare.

 3. Teckning enligt punkt 1 (a) ska ske senast den 11 oktober 2017 och teckning enligt punkt 1 (b) ska ske senast den 12 oktober 2017. Teckning ska ske på teckningslista.

 4. 1 krona ska betalas för varje teckningsoption. Teckningskursen svarar mot bedömt marknadsvärde fastställt av KPMG AB per den 12 september 2017 med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes.

 5. Tecknade och tilldelade teckningsoptioner ska betalas kontant senast den 13 oktober 2017 genom insättning på av bolaget anvisat bankkonto.

 6. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiderna och betalningstiden.

 7. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av dessa gäller bland annat:

  1. att varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs om 15 kronor per aktie under perioden fr.o.m. den 15 april 2020 t.o.m. den 15 oktober 2020,

  2. att teckningskursen per aktie och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål för omräkning i vissa fall (sedvanliga omräkningsvillkor) och att tidpunkten för utnyttjande av teckningsoptionerna kan komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall, samt

  3. att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

 8. Om emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning kommer bolagets aktiekapital att öka med 39 750 kronor (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren).

 9. Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara, men en förutsättning för tilldelning av teckningsoptioner är att styrelseledamoten senast samtidigt med teckning har ingått ett särskilt hembudsavtal med bolaget, enligt vilket styrelseledamoten ska vara förpliktigad att erbjuda bolaget eller den bolaget anvisar att förvärva teckningsoptionerna eller viss andel av dessa om styrelseuppdraget upphör inom viss tid, vid överlåtelse av teckningsoptioner före den 15 april 2020 samt i vissa andra fall.

Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter vidare att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske.

Punkt 8 - Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för VD och övriga nyckelpersoner

P.U.L.S. Invest AB, som är aktieägare i bolaget, föreslår att stämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för VD och övriga nyckelpersoner i bolaget ("Incitamentsprogram 2017/2020 - Nyckelpersoner") genom emission av högst 250 000 teckningsoptioner på följande villkor:

 1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av VD och övriga nyckelpersoner i bolaget enligt nedan:

  1. VD ska ha rätt att teckna 125 000 teckningsoptioner och övriga nyckelpersoner (fem stycken) ska ha rätt att teckna 25 000 teckningsoptioner var.

  2. Om det sammanlagda antalet teckningsoptioner som tecknas av VD och övriga nyckelpersoner med rätt enligt punkt (a) understiger det högsta antal teckningsoptioner som får emitteras, får kvarvarande teckningsoptioner tecknas av VD och de övriga nyckelpersoner som tecknat sin fulla andel enligt punkt (a) (dvs. de får teckna ytterligare teckningsoptioner än vad som följer av punkt (a)). Vid överteckning ska kvarvarande teckningsoptioner fördelas dem emellan i förhållande till det antal teckningsoptioner som var och en av dem har tecknat enligt punkt (a) och, i dem mån detta inte kan ske, genom lottning.

  3. Teckningsoptioner som inte tecknas med rätt enligt punkt (a) eller (b) får inte tecknas av någon.

 2. Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för VD och övriga nyckelpersoner i bolaget. Genom ett sådant program erbjuds VD och övriga nyckelpersoner möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling, till förmån för bolaget och dess aktieägare.

 3. Teckning enligt punkt 1 (a) ska ske senast den 11 oktober 2017 och teckning enligt punkt 1 (b) ska ske senast den 12 oktober 2017. Teckning ska ske på teckningslista.

 4. 1 krona ska betalas för varje teckningsoption. Teckningskursen svarar mot bedömt marknadsvärde fastställt av KPMG AB per den 12 september 2017 med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes.

 5. Tecknade och tilldelade teckningsoptioner ska betalas kontant senast den 13 oktober 2017 genom insättning på av bolaget anvisat bankkonto.

 6. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiderna och betalningstiden.

 7. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av dessa gäller bland annat:

  1. att varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs om 15 kronor per aktie under perioden fr.o.m. den 15 april 2020 t.o.m. den 15 oktober 2020,

  2. att teckningskursen per aktie och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål för omräkning i vissa fall (sedvanliga omräkningsvillkor) och att tidpunkten för utnyttjande av teckningsoptionerna kan komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall, samt

  3. att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

 8. Om emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning kommer bolagets aktiekapital att öka med 13 250 kronor (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren).

 9. Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara, men en förutsättning för tilldelning av teckningsoptioner är att teckningsberättigad person senast samtidigt med teckning har ingått ett särskilt hembudsavtal med bolaget, enligt vilket sådan person ska vara förpliktigad att erbjuda bolaget eller den bolaget anvisar att förvärva teckningsoptionerna eller viss andel av dessa om anställningen/uppdraget upphör inom viss tid, vid överlåtelse av teckningsoptioner före den 15 april 2020 samt i vissa andra fall.

Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter vidare att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut i enlighet med förslagen under punkterna 7 och 8 i förslaget till dagordning för stämman fordras att förslagen biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 7 och 8 i förslaget till dagordning för stämman jämte anknytande handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala, fr.o.m. den 22 september 2017 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. För sådan begäran gäller samma kontaktuppgifter som för anmälan till stämman.

Uppsala i september 2017

Styrelsen

Nyheten i PDF


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LIDDS AB via Globenewswire

Attachment: 816412.pdf

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

SEB: Erika Lundquist ny chef för Private Banking

2017-11-22 08:00:19
SEB har utsett Erika Lundquist till ny chef för Private Banking. Erika Lundquist har 25 års erfarenhet från finansbranschen och har tidigare varit chef för SEB i Luxemburg. Erika Lundquist har varit anställd på SEB sedan 2008 och har haft olika roller både inom division Stora Företag och Finansiella Instutitioner och inom Private Banking. De senaste tre åren har Erika varit chef för SEB i..

SEB: Nordic Outlook: Världsekonomin lyfter på bred front Sverige: Industrin växlar upp när bostadsmarknaden mattas

2017-11-21 07:00:06
Den ljusa globala konjunkturbilden har bekräftats under hösten och SEB skriver åter upp utsikterna något. Eurozonen och EM tar gradvis över som främsta tillväxtmotor från USA och konjunkturstyrka samt minskade politiska risker ger medvind åt euron. Låg inflation utmanar centralbankernas inflationsmålsramverk men reträtten från den ultralätta politiken fortsätter, lett av Fed medan ECB hakar ..

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook: Politiska och cykliska hot mot seglivad konjunkturuppgång

2017-11-20 08:30:35
Den globala ekonomin fortsätter att ge styrkebesked men det saknas inte orosmoln. Konjunkturuppgången är på väg att slå längdrekord, när börjar flaskhalsproblem göra sig gällande på allvar? Kan centralbankerna lita på pris-och lönesignaler eller skapas nya obalanser? Överlever överhuvudtaget regimen med inflationsmål som ankare i politiken? Förmår EU leverera en nytändning och hur går det ..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
LUNDIN GOLD RECOGNIZED BY UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT FOR ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BEST PRACTICES
2
Auction details government bonds
3
Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering oktober 2017
4
Icke-kommersiell gasfyndighet på Hufsastrukturen i södra Barents hav
5
Konecranes lyfter banklån på 150 MEUR

Related stock quotes

Lidds AB 15,40 0,0% Aktiepriset oförändrad

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 23 november 2017 08:23:54
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20171108.1 - EUROWEB4 - 2017-11-23 08:23:54 - 2017-11-23 08:23:54 - 2 - Website: OKAY