2017-09-13 08:40:00

Auriant Mining AB (publ):s företrädesemission har blivit tecknad till 80 procent

Related content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen i Auriant Mining AB (publ) (“Auriant Mining” eller “Bolaget”) har genomfört en företrädesemission om cirka 178 MSEK (”Erbjudandet”) under perioden 23 augusti till och med 8 september 2017. Sammanlagt inkom teckningar av aktier med stöd av teckningsrätter och anmälningar om teckningar av aktier utan stöd av företrädesrätt uppgående till cirka 142,4 MSEK.

Genom Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 56 967 773 aktier, varav 29 304 064 aktier, motsvarande cirka 41.15 procent av företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. 13 269 980 aktier, motsvarande cirka 18,64 procent av Erbjudandet, tecknas utan stöd av företrädesrätt. Slutligen, tecknades 14 393 729 aktier, motsvarande cirka 20,21 procent av Erbjudandet av garanter. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget därmed 67,9 MSEK före transaktionskostnader. Dessutom kommer cirka 74,5 MSEK av huvudaktieägarens konvertibel kvittas genom teckning av 29 807 897 aktier.

Tecknare av aktier med stöd av teckningsrätter erhåller BTA 1, vilka kommer att omvandlas till nya aktier i Bolaget när delregistrering 1 är genomförd hos Bolagsverket. Tecknare av aktier utan företrädesrätt erhåller efter reglerande av utskickad avräkningsnota BTA 2 som så snart delregistrering 2 är genomförd hos Bolagsverket kommer att omvandlas till nya aktier. Avräkningsnotor för tecknare utan stöd av teckningsrätter har skickats ut idag.

Genom Erbjudandet ökar aktiekapitalet med cirka 6 408 874 SEK till cirka 8 411 648 SEK.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Bolaget. Advokatfirman Westermark Anjou AB agerar legal rådgivare till Bolaget i frågor relaterade till svensk lag och CIS London & Partners LLP agerar legal rådgivare i frågor relaterade till rysk lag.

För mer information, vänligen kontakta:

                      

Sergey Ustimenko, VD

tel: +7 495 109 02 82

e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

 

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

 

Webbsida: www.auriant.com

Twitter: @auriantmining

 

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy-regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonen som anges ovan, klockan 08:40 den 13 september 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier i AUR och får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

Börsmeddelanden

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari - juni 2018
2
Bufab Group: Delårsrapport januari - juni 2018
3
Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för andra kvartalet 2018

Related stock quotes

Auriant Mining AB 2,400 5,3% Aktiepriset ökar

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen
Köpa
Sälja
Köpa
Sälja

Senaste nyheter


Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 19 juli 2018 15:36:36
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180712.1 - EUROWEB3 - 2018-07-19 15:36:36 - 2018-07-19 15:36:36 - 2 - Website: OKAY