2017-08-23 08:45:00

Auriant Mining AB (publ.) publicerar uppdateringar om Solcocon fyndigheten

Related content
15 sep - 
Flaggningsmeddelande
13 sep - 
Auriant Mining AB (publ):s företrädesemission har blivi..
08 sep - 
Auriant Mining AB (publ) publicerar ett tilläggsprospek..

·       Auriant Mining har startat alluvialproduktion vid Solcocon fyndigheten med förväntad guldproduktion på 61 kg för 2017.

·       Auriants Mining mål att öka produktionen till en nivå mellan 100 och 150 kg per år för år 2018 och 2019.

·       Alluvialguldproduktionen vid Solcocon fyndigheten är helt utlagda och producerar en nettomarginal (efter mineralutvinningsskatt) på 29%.

·       Auriant Mining syftar till att öka malmbaserade guldresurser som är lämpliga för CIL-bearbetning vid Solcocon fyndigheten som ett resultat av återupptäckt prospekteringsprogram.

 

Solcocon

Solcocon ligger i Zabaikalskyregionen i Ryssland. Licensområdet Staroverinskaya innehåller nästan 15,6 ton guldreserver (C1+C2 GKZ (rysk klassificering)). Verksamheten vid Solcocon sattes i drift i 2015 och återupptogs under 2017.

Alluvial produktion

Alluvial produktion vid Solcocon återupptogs i juni 2017. Guldproduktionsmål for 2017 är 61 kg med möjlighet att öka till en produktionsnivå på 100–150 kg/år guld i 2018 och  2019.  Alluvial produktion vid Solcocon är helt utlagda och producerar en nettomarginal (efter mineralutvinningsskatt) till Auriant på 29%.

Rekonstruering av Solcocons prospekteringsprogram

Auriant Mining har återupptäckt prospekteringsprogram hos Solcocon som syftar till att öka malmbaserade guldresurser lämpliga för CIL-bearbetning. Prospekteringsprogrammet kommer att finansieras med inkomster från alluvialproduktion och från uthyrning av gruvutrustning.

Under 2017 fokuserar vi vår prospekteringsinsats på nordöstra flanken av Bogomolovskoe fyndigheten som prospektering i 2014 (både borrning och grävningar) visat att detta område var ett lovande mål. Vi planerar att genomföra 5 000 m kärnborrning och 64 000 m3 grävningar.

Borrprogrammet startades förra veckan. I grävningarna som redan har grävts ser vi sulfidmineralisering som vanligtvis följer med guldmineralisering. Likheten av mineraliseringsstrukturerna till de närliggande malmkropparna vid Solcocon och det tidiga borrprovet resulterar, vilket ger en indikation på att vi kanske kan lägga till upp till 2 ton guld till Solcocons reserver som en följd av våra prospekteringsinsatser under 2017.

Målet för nästa år kommer att vara södra flanken av Bogomolovskoe fyndigheten som borrats också under 2014 och verkar det nästa mest lovande malmuppträdandet i Bogomolovskoe området.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD

Tel: +7 495 660 22 20

e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

 

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

 

Website: www.auriant.com

Twitter @auriantmining

 

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 08:45 den 23 augusti 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

 

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

 

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

Valberedningens kompletterande förslag inför årsstämman 2017

2017-09-21 08:15:00
Uppsala, 2017-09-21 08:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Styrelsen för Oasmia Pharmaceutical AB har inför årsstämman den 25 september 2017 informerats från bolagets valberedning om följande. Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Julian Aleksov, Lars Bergkvist, Bo..

Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal

2017-09-18 08:00:04
Pressmeddelande18 september 2017 Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal Fingerprint Cards AB (FingerprintsTM) kommunicerar idag ett intäktsintervall för det tredje kvartalet. Intäkterna beräknas hamna i intervallet 800-840 MSEK, vilket är i linje med föregående kvartal. Som tidigare kommunicerat ger Fingerprints inga prognoser, men väljer att gå ut med den..

Ny Valberedning i Bilia

2017-09-15 08:19:05
Göteborg, Sverige, 2017-09-15 08:19 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   I enlighet med instruktion utfärdad av årsstämman har följande ledamöter utsetts till Bilias valberedning: •   Tim Floderus (ordf. i valberedningen), för Investment AB Öresund •   Mats Qviberg, för familjen Qviberg, samt i egenskap av styrelseordförande i Bilia AB •   Eva Cederbalk, för Anna Engebretsen med familj •   Helen Fasth Gil..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
Fastställande av avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Anoto Group AB
2
Kallelse till årsstämma i Jays AB (publ)
3
Ratos: GS-Hydro Holding Oy och dess dotterbolag GS-Hydro Oy ansöker om konkurs
4
Valberedningens kompletterande förslag inför årsstämman 2017
5
Immunicum AB (publ) presenterar prekliniska data om ilixadencels verkningsmekanism på SITC-mötet i USA

Related stock quotes

Auriant Mining AB 2,38 -2,9% Aktiepriset minskar

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 21 september 2017 17:55:42
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170921.1 - EUROWEB2 - 2017-09-21 17:55:42 - 2017-09-21 17:55:42 - 2 - Website: OKAY