2017-08-22 18:35:00

Offentliggörande av prospekt avseende Auriant Mining AB (publ):s företrädesemission samt offentliggörande av ny information gällande Bolagets vinstprognos

Related content
09 nov - 
Auriant Mining AB (publ.) publicerar en uppdatering av..
01 nov - 
Auriant Mining (publ.) publicerar Tardan byggnadsuppdat..
20 okt - 
Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdate..

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen i Auriant Mining AB (publ) (“Auriant Mining” eller “Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 28 juni 2017. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida (www.auriant.com) och på Mangolds hemsida (www.mangold.se) samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Ny information gällande Bolagets vinstprognos har också publicerats.

Villkor i korthet

·         Företrädesemissionen innebär att högst 71 209 716 nya aktier kan emitteras vilket totalt skulle inbringa cirka 178 MSEK.

·         Teckningsperioden löper under perioden 23 augusti – 8 september 2017 med en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie. Vid fulltecknad emission tillförs Auriant Mining cirka 85 MSEK i likvid före transaktionskostnader samt att cirka 93 MSEK i skulder kvittas bort.

·         Företrädesemission är säkerställd till 80 procent genom en teckningsförbindelse från Bolagets huvudägare, Bertil Holdings Ltd. och externa garantiåtaganden.

·         En (1) befintlig aktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren till teckning av fyra (4) erbjudandeaktier.

·         För varje en (1) tecknad och tilldelad aktie, kommer tecknaren att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption som berättigar innehavaren av teckningsoptionen att teckna en (1) ny aktie.

·         Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer vara mellan den 19 mars och 30 mars 2018.

·         Teckningskursen för teckningsoptionerna kommer att baseras på den volymvägda genomsnittskursen för Auriant Minings aktie under 10 dagar närmast före perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna med avdrag för en rabatt om 25 procent, med en lägsta teckningskurs om 2,50 SEK och en högsta teckningskurs om 3,50 SEK.

 Indikativ tidsplan för erbjudandet

23 augusti – 6 september 2017

23 augusti 2017

Handel i teckningsrätter

Handel börjar i Betalade Tecknade Aktier (BTA)

23 augusti – 8 september 2017

Teckningsperiod för erbjudandet

12 september 2017

Offentliggörande av utfallet i erbjudandet

Vecka 38

Beräknad sista dag för handel i Betalade Tecknade Aktier på Nasdaq First North Premier

19-30 mars 2018

Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner

 

Vinstprognos

I samband med offentliggörandet av prospektet för Bolagets företrädesemission har Bolaget också valt att offentliggöra en mer detaljerad vinstprognos med intäkter och kostnader till skillnad från den resultatprognos som offentliggjordes den 28 juni 2017. Vinstprognosen bygger på samma antaganden som den tidigare kommunicerade prognosen med ett EBITDA-resultat för räkenskapsåret 2017 om cirka 14 MUSD.

 

KUSD

2017

2016

Totala intäkter

38 287

43 080

Försäljningskostnader, inklusive av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-30 139

-25 962

Övriga rörelsekostnader

-1 273

-2 002

Rörelseresultat

6 875

15 416

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningar

-6 837

-6 588

EBITDA

13 712

22 004

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Bolaget. Advokatfirman Westermark Anjou AB agerar legal rådgivare till Bolaget i frågor relaterade till svensk lag och CIS London & Partners LLP agerar legal rådgivare i frågor relaterade till rysk lag.

För mer information, vänligen kontakta:

                      

Sergey Ustimenko, VD

tel: +7 495 660 22 20

e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

 

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

 

Webbsida: www.auriant.com

Twitter: @auriantmining

 

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy-regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive en gruva i drift (Tardan), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och två prospekteringstillgångar under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonen som anges ovan, klockan 18:35 den 22 augusti 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier i AUR och får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

SEB: Erika Lundquist ny chef för Private Banking

2017-11-22 08:00:19
SEB har utsett Erika Lundquist till ny chef för Private Banking. Erika Lundquist har 25 års erfarenhet från finansbranschen och har tidigare varit chef för SEB i Luxemburg. Erika Lundquist har varit anställd på SEB sedan 2008 och har haft olika roller både inom division Stora Företag och Finansiella Instutitioner och inom Private Banking. De senaste tre åren har Erika varit chef för SEB i..

SEB: Nordic Outlook: Världsekonomin lyfter på bred front Sverige: Industrin växlar upp när bostadsmarknaden mattas

2017-11-21 07:00:06
Den ljusa globala konjunkturbilden har bekräftats under hösten och SEB skriver åter upp utsikterna något. Eurozonen och EM tar gradvis över som främsta tillväxtmotor från USA och konjunkturstyrka samt minskade politiska risker ger medvind åt euron. Låg inflation utmanar centralbankernas inflationsmålsramverk men reträtten från den ultralätta politiken fortsätter, lett av Fed medan ECB hakar ..

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook: Politiska och cykliska hot mot seglivad konjunkturuppgång

2017-11-20 08:30:35
Den globala ekonomin fortsätter att ge styrkebesked men det saknas inte orosmoln. Konjunkturuppgången är på väg att slå längdrekord, när börjar flaskhalsproblem göra sig gällande på allvar? Kan centralbankerna lita på pris-och lönesignaler eller skapas nya obalanser? Överlever överhuvudtaget regimen med inflationsmål som ankare i politiken? Förmår EU leverera en nytändning och hur går det ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
LUNDIN GOLD RECOGNIZED BY UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT FOR ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BEST PRACTICES
2
Auction details government bonds
3
Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering oktober 2017
4
Icke-kommersiell gasfyndighet på Hufsastrukturen i södra Barents hav
5
Konecranes lyfter banklån på 150 MEUR

Related stock quotes

Auriant Mining AB 2,05 0,0% Aktiepriset oförändrad

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 23 november 2017 08:26:09
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20171108.1 - EUROWEB4 - 2017-11-23 08:26:09 - 2017-11-23 08:26:09 - 2 - Website: OKAY