2017-05-23 17:40:04

Saniona AB: Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2017 i Saniona AB (publ)

Related content
15 nov - 
Saniona AB: Saniona publicerar sin delårsrapport för de..
26 okt - 
Saniona AB: Sanionas beslutar om interimsanalys av Teso..
17 okt - 
Saniona AB: Sanionas partner Cadent Therapeutics erhåll..
Related debate
26 okt - 
GW Kom dog videre med dit liv istedet for at komme med ..
26 okt - 
Benægtelse er en grim grim ting GW, men du kan få hjælp..
26 okt - 
Hvorfor synes det er synd for mig at jeg aldrig har haf..

PRESSMEDDELANDE

23 maj 2017

Idag, den 23 maj 2017, hölls årsstämma i Saniona AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de be-slut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalans-räkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelse och VD

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Claus Braestrup, Leif Andersson, Jørgen Drejer och Carl Johan Sundberg. Claus Braestrup omvaldes som styrelse-ordförande. Styrelsearvode ska utgå med 110 000 kronor till Carl Johan Sundberg medan något styrelse-arvode inte ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Deloitte AB som revisions-bolag samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.  Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Elna Lembrér Åström fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka är representanter för de två största aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra villkor för VD och andra ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt kunna tillkomma vid konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) sammanlagt högst uppgå till ett antal motsvarande 30 procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman samt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Beslut om (a) personaloptionsprogram; och (b) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett personaloptionsprogram för vissa medarbetare och nyckelkonsulter som är aktiva i Saniona-koncernen i Danmark och om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Programmet innebär att högst 38 750 personaloptioner ska erbjudas medarbetare och nyckelkonsulter som är aktiva i Saniona-koncernen i Danmark. Optionsinnehavarna ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bolagets kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2022. Om bolaget inte avger kvartalsrapport eller bokslutskommuniké efter utgången av något kalenderkvartal kan tilldelade och intjänade personaloptioner istället utövas under sista månaden i efterföljande kalenderkvartal, första gången i juni 2021 och sista gången i december 2022. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bo-laget till ett lösenpris uppgående till 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under tio handelsdagar efter årsstämman 2017. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt och ska inte utgöra värdepapper, de ska inte heller kunna överlåtas eller pantsättas.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman vidare att emittera högst 38 750 teckningsoptioner till ett dotterbolag i Saniona-koncernen. Teckningsoptionerna ska därefter kunna överlåtas till deltagarna utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas.  Syftet med personaloptionsprogrammet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland medarbetare och nyckel-konsulter i Saniona-koncernen genom ett ersättningssystem kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i personaloptionsprogrammet kommer totalt 38 750 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,19 procent av bolagets aktiekapital och röster.

Malmö den 23 maj 2017

Saniona AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 17:40 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Luc Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka 5 000 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på

www.saniona.com

.

20170523 - PR - AGM Bulletin - SWE


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Saniona AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

SEB: Erika Lundquist ny chef för Private Banking

2017-11-22 08:00:19
SEB har utsett Erika Lundquist till ny chef för Private Banking. Erika Lundquist har 25 års erfarenhet från finansbranschen och har tidigare varit chef för SEB i Luxemburg. Erika Lundquist har varit anställd på SEB sedan 2008 och har haft olika roller både inom division Stora Företag och Finansiella Instutitioner och inom Private Banking. De senaste tre åren har Erika varit chef för SEB i..

SEB: Nordic Outlook: Världsekonomin lyfter på bred front Sverige: Industrin växlar upp när bostadsmarknaden mattas

2017-11-21 07:00:06
Den ljusa globala konjunkturbilden har bekräftats under hösten och SEB skriver åter upp utsikterna något. Eurozonen och EM tar gradvis över som främsta tillväxtmotor från USA och konjunkturstyrka samt minskade politiska risker ger medvind åt euron. Låg inflation utmanar centralbankernas inflationsmålsramverk men reträtten från den ultralätta politiken fortsätter, lett av Fed medan ECB hakar ..

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook: Politiska och cykliska hot mot seglivad konjunkturuppgång

2017-11-20 08:30:35
Den globala ekonomin fortsätter att ge styrkebesked men det saknas inte orosmoln. Konjunkturuppgången är på väg att slå längdrekord, när börjar flaskhalsproblem göra sig gällande på allvar? Kan centralbankerna lita på pris-och lönesignaler eller skapas nya obalanser? Överlever överhuvudtaget regimen med inflationsmål som ankare i politiken? Förmår EU leverera en nytändning och hur går det ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
LUNDIN GOLD RECOGNIZED BY UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT FOR ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BEST PRACTICES
2
Auction details government bonds
3
Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering oktober 2017
4
Icke-kommersiell gasfyndighet på Hufsastrukturen i södra Barents hav
5
Immunicum AB: Inbjudan till investerarmöten

Related stock quotes

Saniona AB 30,90 0,0% Aktiepriset oförändrad

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 23 november 2017 06:27:18
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20171108.1 - EUROWEB5 - 2017-11-23 06:27:18 - 2017-11-23 06:27:18 - 2 - Website: OKAY