2017-05-23 17:40:04

Saniona AB: Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2017 i Saniona AB (publ)

Related content
18 sep - 
Saniona AB: Saniona rapporterar lovande start för Fas 3..
12 sep - 
Saniona AB: Saniona presenterar data från Fas 2-studien..
23 aug - 
Saniona AB: Saniona publicerar sin delårsrapport för de..
Related debate
18 sep - 
Den svinger lidt op og ned, men er helt klart et af de ..
18 sep - 
Bestemt, jeg er netop lang i Saniona og de har faktisk ..
18 sep - 
Ja, interessant langsigtet aktie. Har den selv   K..

PRESSMEDDELANDE

23 maj 2017

Idag, den 23 maj 2017, hölls årsstämma i Saniona AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de be-slut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalans-räkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelse och VD

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Claus Braestrup, Leif Andersson, Jørgen Drejer och Carl Johan Sundberg. Claus Braestrup omvaldes som styrelse-ordförande. Styrelsearvode ska utgå med 110 000 kronor till Carl Johan Sundberg medan något styrelse-arvode inte ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Deloitte AB som revisions-bolag samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.  Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Elna Lembrér Åström fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka är representanter för de två största aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra villkor för VD och andra ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt kunna tillkomma vid konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) sammanlagt högst uppgå till ett antal motsvarande 30 procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman samt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Beslut om (a) personaloptionsprogram; och (b) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett personaloptionsprogram för vissa medarbetare och nyckelkonsulter som är aktiva i Saniona-koncernen i Danmark och om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Programmet innebär att högst 38 750 personaloptioner ska erbjudas medarbetare och nyckelkonsulter som är aktiva i Saniona-koncernen i Danmark. Optionsinnehavarna ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bolagets kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2022. Om bolaget inte avger kvartalsrapport eller bokslutskommuniké efter utgången av något kalenderkvartal kan tilldelade och intjänade personaloptioner istället utövas under sista månaden i efterföljande kalenderkvartal, första gången i juni 2021 och sista gången i december 2022. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bo-laget till ett lösenpris uppgående till 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under tio handelsdagar efter årsstämman 2017. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt och ska inte utgöra värdepapper, de ska inte heller kunna överlåtas eller pantsättas.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman vidare att emittera högst 38 750 teckningsoptioner till ett dotterbolag i Saniona-koncernen. Teckningsoptionerna ska därefter kunna överlåtas till deltagarna utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas.  Syftet med personaloptionsprogrammet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland medarbetare och nyckel-konsulter i Saniona-koncernen genom ett ersättningssystem kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i personaloptionsprogrammet kommer totalt 38 750 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,19 procent av bolagets aktiekapital och röster.

Malmö den 23 maj 2017

Saniona AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 17:40 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Luc Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka 5 000 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på

www.saniona.com

.

20170523 - PR - AGM Bulletin - SWE


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Saniona AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
18 sep
SANION
September 18, 2017 Saniona, a leading biotech company in the field of ion channels, today announces ..
2

Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal

2017-09-18 08:00:04
Pressmeddelande18 september 2017 Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal Fingerprint Cards AB (FingerprintsTM) kommunicerar idag ett intäktsintervall för det tredje kvartalet. Intäkterna beräknas hamna i intervallet 800-840 MSEK, vilket är i linje med föregående kvartal. Som tidigare kommunicerat ger Fingerprints inga prognoser, men väljer att gå ut med den..

Ny Valberedning i Bilia

2017-09-15 08:19:05
Göteborg, Sverige, 2017-09-15 08:19 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   I enlighet med instruktion utfärdad av årsstämman har följande ledamöter utsetts till Bilias valberedning: •   Tim Floderus (ordf. i valberedningen), för Investment AB Öresund •   Mats Qviberg, för familjen Qviberg, samt i egenskap av styrelseordförande i Bilia AB •   Eva Cederbalk, för Anna Engebretsen med familj •   Helen Fasth Gil..

Valberedning för SEB utsedd

2017-09-14 08:00:43
Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas måndagen den 26 mars 2018. Valberedningen består av: Petra Hedengran, Investor, ordförandeMagnus Billing, AlectaLars Heikensten, Trygg-StiftelsenJaviera Ragnartz, AMF Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 36,5 procent av röstetalet ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
FILO MINING TO COMPLETE PRELIMINARY ECONOMIC ASSESSMENT ON FLAGSHIP FILO DEL SOL PROJECT
2
Träffa Integrum på aktiedagen i Malmö den 27 september

Related stock quotes

Saniona AB 50,50 -1,5% Aktiepriset minskar

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Interactive Data.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 19 september 2017 21:00:06
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170915.2 - EUROWEB5 - 2017-09-19 21:00:06 - 2017-09-19 21:00:06 - 2 - Website: OKAY