2017-05-23 17:40:04

Saniona AB: Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2017 i Saniona AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

23 maj 2017

Idag, den 23 maj 2017, hölls årsstämma i Saniona AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de be-slut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalans-räkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelse och VD

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Claus Braestrup, Leif Andersson, Jørgen Drejer och Carl Johan Sundberg. Claus Braestrup omvaldes som styrelse-ordförande. Styrelsearvode ska utgå med 110 000 kronor till Carl Johan Sundberg medan något styrelse-arvode inte ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Deloitte AB som revisions-bolag samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.  Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Elna Lembrér Åström fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka är representanter för de två största aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra villkor för VD och andra ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt kunna tillkomma vid konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) sammanlagt högst uppgå till ett antal motsvarande 30 procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman samt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Beslut om (a) personaloptionsprogram; och (b) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett personaloptionsprogram för vissa medarbetare och nyckelkonsulter som är aktiva i Saniona-koncernen i Danmark och om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Programmet innebär att högst 38 750 personaloptioner ska erbjudas medarbetare och nyckelkonsulter som är aktiva i Saniona-koncernen i Danmark. Optionsinnehavarna ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bolagets kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2022. Om bolaget inte avger kvartalsrapport eller bokslutskommuniké efter utgången av något kalenderkvartal kan tilldelade och intjänade personaloptioner istället utövas under sista månaden i efterföljande kalenderkvartal, första gången i juni 2021 och sista gången i december 2022. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bo-laget till ett lösenpris uppgående till 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under tio handelsdagar efter årsstämman 2017. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt och ska inte utgöra värdepapper, de ska inte heller kunna överlåtas eller pantsättas.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman vidare att emittera högst 38 750 teckningsoptioner till ett dotterbolag i Saniona-koncernen. Teckningsoptionerna ska därefter kunna överlåtas till deltagarna utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas.  Syftet med personaloptionsprogrammet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland medarbetare och nyckel-konsulter i Saniona-koncernen genom ett ersättningssystem kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i personaloptionsprogrammet kommer totalt 38 750 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,19 procent av bolagets aktiekapital och röster.

Malmö den 23 maj 2017

Saniona AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 17:40 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Luc Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka 5 000 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på

www.saniona.com

.

20170523 - PR - AGM Bulletin - SWE


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Saniona AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
22 jun
I:SP500
  Hejsa alle sammen   Konjunktur: Ifølge vedlagte teoretiske model omkring de ledende indikatorer be..
48
20 jun
GEN
Et gammelt indlæg:   Hvis man kigger lidt tilbage i tiden og ser på de kvartalsvise resultater, så l..
36
18 jun
PNDORA
              Jeg har lavet en fuld analyse på Pandora, som er en blanding af en regnskabs-analyse o..
17
20 jun
GEN
Hold da kæft, du er godt nok en sur (gammel ?) mand......
16
06:55
VWS
Så vidt jeg kan se. har ingen andre i forumet kommenteret Makes ret opsigtsvækkende revurdering af u..
15
23 jun
 
USA blev løftet ud af recession under Obama. Punktum. Økonomien kørte fint da Trump blev valgt og er..
12
19 jun
VWS
https://www.vestas.com/en/media/company-news?n=1763161#!NewsView
12
19 jun
I:SP500
Trump har bedt det amerikanske handelsministerie om en liste over kinesiske varer for 200 mia USD, s..
12
18 jun
BAVA
Dvs de bør være der indenfor 9 børsdage... Hvis disse data gentager det som er kommet frem indtil nu..
12
20 jun
NOVO-B
Oral semaglutid viser statistisk signifikant større reduktioner i langtidsblodsukker og vægt sammenl..
11

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 24 juni 2018 18:59:26
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180619.1 - EUROWEB6 - 2018-06-24 18:59:26 - 2018-06-24 18:59:26 - 2 - Website: OKAY