2017-05-18 15:49:57

Arcoma AB: Kommuniké från årsstämma i Arcoma AB (publ)

Related content
25 jun - 
Arcoma AB: Arcoma och Mediel tecknar återförsäljaravtal..
11 jun - 
Arcoma AB: Arcoma får ramorder värd 38 MSEK från amerik..
24 maj - 
Arcoma AB: Kommuniké från årsstämma i Arcoma AB (publ)

Idag, 18 maj 2017, hölls årstämma i Arcoma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med enhälligt.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att disponibla medel om 27 720 235 kronor balanseras i ny räkning. Det beslutades även att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Arvoden till styrelse och revisor

Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 600 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och vardera 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade även att styrelseledamot får, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, fakturera styrelsearvoden. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag, ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar avgifter enligt lag och mervärdesskatt. Det beslutades även i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisionsbolaget ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och revisor

Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Peter Benson och Mats Thorén som ordinarie styrelseledamöter och Lars Kvarnhem valdes som ny ordinarie styrelseledamot. Stämman beslutade även i enlighet med valberedningens förslag att välja Lars Kvarnhem som ny styrelseordförande. Slutligen omvaldes Deloitte AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter - en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september samt styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Vid stämman beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 10 april 2017 om riktad nyemission av högst 1 149 425 aktier till en teckningskurs om 4,35 kronor per aktie. Genom nyemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 2 298 850 kronor. Teckningskursen har bestämts efter förhandling med tecknaren och motsvarar en rabatt om 4 procent baserat på den volymviktade genomsnittskursen under 10 handelsdagar före emissionsbeslutet. Styrelsen bedömer att emissionskursen är marknadsmässig. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av den tillträdande styrelseordföranden Lars Kvarnhem. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att tillträdande styrelseordförande har ett betydande ägande i bolaget, att ägandet sprids ytterligare samt att bolaget tillförs rörelsekapital inför ovan beskrivna marknadssatsningar.

Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Vid stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett personaloptionsprogram för VD och andra ledande befattningshavare i bolaget och om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Programmet innebär att högst 1 149 425 personaloptioner ska erbjudas VD och andra ledande befattningshavare i bolaget. Optionsinnehavarna ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från och med den 15 juni 2020 till och med den 30 september 2020. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 135 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 19 maj 2017 till och med den 2 juni 2017. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt och ska inte utgöra värdepapper, de ska inte heller kunna överlåtas eller pantsättas.

För att möjliggöra leverans av aktier samt för att säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, ska högst 1 404 953 teckningsoptioner emitteras till ett av bolaget helägt dotterbolag. Teckningsoptionerna ska därefter kunna överlåtas till deltagarna utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till programmet utnyttjas för teckning av aktier kommer utspädningen från programmet att uppgå till cirka 10 procent beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till det antal aktier som kommer att vara utestående i bolaget efter genomförande av de riktade emissioner som styrelsen beslutat om i april 2017 jämte de aktier som tillkommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Vid stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) sammanlagt högst uppgå till 3 161 143 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 20 procent beräknat på antalet aktier som tillkommer efter genomförande av den riktade nyemissionen av aktier som styrelsen beslutat om i april 2017 och som även godkändes vid stämman.  

Stämmokommunike


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Arcoma AB via Globenewswire

Attachment: Stämmokommunike.pdf

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
Kinnevik: Extra bolagsstämma 2018
2
CellaVision AB: Delårsrapport januari-juni 2018
3
Stillfront Group AB: Goodgame lanserar BIG COMPANY: Skytopia
4
Enzymatica AB: Lägre försäljning under Q2 men 31 %-ökning för det första halvåret
5
Aino Health AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ)

Related stock quotes

Arcoma AB 12,00 0,0% Aktiepriset oförändrad

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 17 juli 2018 13:24:45
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180712.1 - EUROWEB4 - 2018-07-17 13:24:45 - 2018-07-17 13:24:45 - 2 - Website: OKAY