2017-05-18 15:49:57

Arcoma AB: Kommuniké från årsstämma i Arcoma AB (publ)

Related content
24 nov - 
Arcoma AB: Helsingborgs Lasarett väljer Arcoma Precisio..
24 nov - 
Arcoma AB: Säsongsmässigt svagt kvartal, goda signaler ..
14 nov - 
Arcoma AB: Valberedning utsedd inför årsstämma 2018 i A..

Idag, 18 maj 2017, hölls årstämma i Arcoma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med enhälligt.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att disponibla medel om 27 720 235 kronor balanseras i ny räkning. Det beslutades även att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Arvoden till styrelse och revisor

Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 600 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och vardera 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade även att styrelseledamot får, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, fakturera styrelsearvoden. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag, ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar avgifter enligt lag och mervärdesskatt. Det beslutades även i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisionsbolaget ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och revisor

Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Peter Benson och Mats Thorén som ordinarie styrelseledamöter och Lars Kvarnhem valdes som ny ordinarie styrelseledamot. Stämman beslutade även i enlighet med valberedningens förslag att välja Lars Kvarnhem som ny styrelseordförande. Slutligen omvaldes Deloitte AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter - en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september samt styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Vid stämman beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 10 april 2017 om riktad nyemission av högst 1 149 425 aktier till en teckningskurs om 4,35 kronor per aktie. Genom nyemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 2 298 850 kronor. Teckningskursen har bestämts efter förhandling med tecknaren och motsvarar en rabatt om 4 procent baserat på den volymviktade genomsnittskursen under 10 handelsdagar före emissionsbeslutet. Styrelsen bedömer att emissionskursen är marknadsmässig. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av den tillträdande styrelseordföranden Lars Kvarnhem. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att tillträdande styrelseordförande har ett betydande ägande i bolaget, att ägandet sprids ytterligare samt att bolaget tillförs rörelsekapital inför ovan beskrivna marknadssatsningar.

Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Vid stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett personaloptionsprogram för VD och andra ledande befattningshavare i bolaget och om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Programmet innebär att högst 1 149 425 personaloptioner ska erbjudas VD och andra ledande befattningshavare i bolaget. Optionsinnehavarna ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från och med den 15 juni 2020 till och med den 30 september 2020. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 135 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 19 maj 2017 till och med den 2 juni 2017. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt och ska inte utgöra värdepapper, de ska inte heller kunna överlåtas eller pantsättas.

För att möjliggöra leverans av aktier samt för att säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, ska högst 1 404 953 teckningsoptioner emitteras till ett av bolaget helägt dotterbolag. Teckningsoptionerna ska därefter kunna överlåtas till deltagarna utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till programmet utnyttjas för teckning av aktier kommer utspädningen från programmet att uppgå till cirka 10 procent beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till det antal aktier som kommer att vara utestående i bolaget efter genomförande av de riktade emissioner som styrelsen beslutat om i april 2017 jämte de aktier som tillkommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Vid stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) sammanlagt högst uppgå till 3 161 143 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 20 procent beräknat på antalet aktier som tillkommer efter genomförande av den riktade nyemissionen av aktier som styrelsen beslutat om i april 2017 och som även godkändes vid stämman.  

Stämmokommunike


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Arcoma AB via Globenewswire

Attachment: Stämmokommunike.pdf

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

SEB: Offentliggörande av effekter av förändrade redovisningsprinciper, nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster

2018-01-19 08:00:10
Som en följd av införandet av nya redovisningsprinciper från januari 2018 offentliggör SEB de finansiella effekterna av IFRS 9 och IFRS 15 samt för det fjärde kvartalet 2017 de finansiella effekterna av transformationen av SEB:s tyska verksamhet liksom av andra jämförelsestörande poster. Tillämpningen av de nya redovisningsprinciperna ger en total redovisningsteknisk negativ effekt på SEB:s akt..

Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2017

2018-01-17 08:30:03
Stockholm, 2018-01-17 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) kommer att redovisa prospekteringskostnader om cirka 31 MUSD före skatt, en valutakursförlust om cirka 69 MUSD samt en förlust vid försäljning av tillgångar om 15 MUSD efter skatt för det fjärde kvartalet 2017.   Resultatet för det fjärde kvartalet 2017 kommer att påverkas av vissa prospekteringskostnader..

SEB: Fortsatt fallande boprisförväntningar bland hushållen

2018-01-15 08:30:09
SEB:s Boprisindikator forsätter att falla. Nedgången är 8 enheter jämfört med föregående månad och indikatorn hamnar nu på minus 13. Regionalt sticker Stockholm ut även denna månad jämfört med de övriga regionerna. Stockholm ligger lägst på minus 31 och övriga regioner i spannet 2 till minus 12. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger något jämfört med förra månaden frå..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
Stillfront Group AB: FKL Holding omstrukturerar ägandet
2
Jays Group AB (publ) genomför nyemission för att finansiera en offensiv tillväxtstrategi
3
Inbjudan - SEB:s bokslutskommuniké för 2017
4
Deflamo AB: Beslut vid extra stämma om minskning av aktiekapitalet
5
Fiskars bokslutskommuniké för 2017 publiceras 7.2.2018

Related stock quotes

Arcoma AB 8,60 0,0% Aktiepriset oförändrad

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 19 januari 2018 12:28:49
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180112.1 - EUROWEB5 - 2018-01-19 12:28:49 - 2018-01-19 12:28:49 - 2 - Website: OKAY