2017-02-15 09:08:30

Oyj Ahola Transport Abp: Bokslutskommuniké 2016

Related content
15 maj - 
Oyj Ahola Transport Abp: Delårsrapport Q1
13 apr - 
Oyj Ahola Transport Abp: Styrelsens val av ordförande 1..
13 apr - 
Oyj Ahola Transport Abp: Ordinarie bolagsstämmans beslu..

Bokslutskommuniké 2016

 • Periodens omsättning uppgick till 95 348 T€ (93 820 T€)

 • Periodens rörelseresultat uppgick till 1 337 T€ (1 614 T€)

 • Periodens resultat uppgick till 807 T€ (1 047 T€)

 • Resultat per aktie 0,054 € (0,071 €)

 • Eget kapital per aktie 0,468 € (0,428 €)

 • Styrelsens förslag till dividend är 0,0144 € (0,0144 €) per A- aktie (totalt 209 827 €)

 • Styrelsen förslag till dividend är 0,10 € (0,10 €) per B-aktie (totalt 25 463 €)

VD Hans Aholas kommentarer

Ahola Transport-koncernens omsättning under år 2016 uppgick till 95 348 T€, vilket innebar en ökning om 1,63 % jämfört med året innan. Rörelseresultatet blev 1 337 T€ (1 614 T€) och var lägre jämfört med år 2015. Detta berodde främst på obalansen i godsflöden, utmaning med kapaciteten för färjeöverfarter under sommaren, engångskostnaderna orsakade av samarbetsförhandlingarna och kostnaderna för lanseringen av det förnyade brandet.

Genom ett bra kundarbete har vi lyckats hålla de totala godsvolymerna på förra årets nivå trots den utmanande sommarperioden.

Under hösten har vi startat ett strategiskt utvecklingsprogram med förbättrade verksamhetsförutsättningar och en resultatförbättring som mål. Vi fortsätter målmedvetet att förverkliga detta utvecklingsarbete genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter, förbättra  kvaliteten, öka kundfokuseringen och att slutföra arbetet med brandlanseringen.

Överblick på året 2016

Året inleddes med en viss obalans i godsflöden i internationella trafiken som under andra kvartalet stabiliserades genom det strategiska kundarbetet. Sommarsäsongen var utmanande i och med bristen på färjekapacitet mellan Sverige och Finland.

 I slutet av året har vi kunnat notera en stabilisering samt en liten tillväxt i efterfrågan på transporter inom våra befintliga marknadsområden. Denna ökning i efterfrågan stöds av industrins ökade produktionskapacitet och positiva förväntningar på den framtida utvecklingen. Som helhet bedömer vi att efterfrågan på transportmarknaden utvecklas mot en svag tillväxt.

Transportmarknadens positiva utveckling och vårt aktiva kundarbete i Ahola Transport-koncernen ger en god grund för att behålla våra marknadsandelar. Det strategiska utvecklingsprogrammet som inletts ger även bättre förutsättningar för det nya året.

Under året slutfördes arbetet med det nya brandet för fordonsflottan och ekipage med den nya logon kommer i trafik allteftersom fordonsparken kontinuerligt förnyas. Det strategiska utvecklingsprogrammets åtgärder innebär betydande investeringar, men satsningarna stöder samtidigt en positiv utveckling av försäljningen och resultatutvecklingen under de kommande åren.

Förväntningar för året 2017

Ahola Transport-koncernens omsättning bedöms öka något i jämförelse med år 2016 och vi förväntar oss ett förbättrat resultat.

Karleby den 15.2.2017

Mer information:

Hans Ahola

CEO

Tel. +358 (0) 44 4494 000

Certified Advisor:

Privanet Securities Oy, Karri Salmi, tel. 050 675 40 ja Kimmo Lönnmark, tel. 050 675 41

Likviditet och finansiering

Koncernens banktillgodohavanden uppgår per 31.12.2016 till 4 177 T€ (3 171 T€). Koncernens räntebärande skulder uppgår till 5 610 T€ (6 695 T€).

Investeringar och avskrivningar

Koncernens i balansen upptagna investeringar under året uppgår till 1 131 T€ (648 T€), av investeringar avser 706 T€ investeringar i materiella tillgångar, 240 T€ investeringar i immateriella tillgångar och 185 T€ i affärsvärde.

Koncernens avskrivningar uppgår till 1 034 T€ (1 116 T€). Avskrivningar på immateriella tillgångar uppgår till 337 T€. Avskrivningar på goodwill uppgår till 224 T€. Avskrivningar på materiella tillgångar uppgår till 473 T€.

Eget kapital och aktier

Per 31.12.2016 uppgår Ahola Transport koncernens eget kapital till 6 933 T€ (6 348 T€). Aktiekapitalet uppgår till 1 363 T€ (1 363 T€). Det fria egna kapitalet i koncernen uppgår till 5 565 T€ (4 980 T€). 

Aktiekapitalet är per 31.12.2016 fördelat på 14 825 969 aktier, varav A-aktiernas andel är 14 571 339 stycken och B-aktiernas andel är 254 630 stycken.

Anställda

Per den 31.12.2016 hade koncernen 232 anställda.

Ägarstruktur

Insynspersoners innehav:

Namn

Befattning

Aktieslag

Antal

Hans Ahola Verkställande direktör A-aktie 0 *
Martti Vähäkangas Styrelseordförande B-aktie/ A-aktie 10 000/6952
Anette Björkman Styrelsemedlem   0
Nils Ahola Styrelsemedlem A-aktie 0 *
Lars Ahola Styrelsemedlem A-aktie 0 *
Ida Saavalainen Styrelsemedlem B-aktie 12 000
Stefan Kapténs CFO B-aktie 2 000
       

Ahola Group innehar 89,85 % av aktierna i Oyj Ahola Transport Abp.

 *) Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, äger samtliga aktier i Oy Ahola Group Ab.

Redovisningsprinciper

Denna årsrapport har upprättats i euro enligt finska redovisningsstandarder, samma standarder och principer enligt vilka företagets normala årsredovisningar upprättas.

Denna rapport har inte varit föremål för någon överskådlig granskning av företagets revisor.

Kommande rapporteringstillfällen

Oyj Ahola Transport Abp ger ut ekonomisk information enligt följande:

Årsredovisning                                         2016                                    24 mars 2017

Kvartalsrapport                                         Q1/2017                              15 maj 2017

Halvårsrapport                                         Q2/2017                              15 augusti 2017

Bolagsstämman kommer att hållas 7.4.2017

Resultaträkning

         

 

 

Koncernen

             

(T€)

               
                 
                 

 

 

 

 

 

 

1.1.2016

 

1.1.2015

 

 

 

 

 

 

 - 31.12.2016

 

 - 31.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Omsättning

 

 

 

 

 

95 348

 

93 820

                 
Övriga rörelseintäkter         768   764
                 
Material och tjänster         -78 791   -77 496
Personalkostnader         -9 059   -8 200
Avskrivningar och nedskrivningar       -1 034   -1 116
Övriga rörelsekostnader         -5 895   -6 158
                 

Rörelseresultat

 

 

 

 

 

1 337

 

1 614

                 

Finansiella intäkter och kostnader

 

 

 

-360

 

-317

                 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatter

 

977

 

1 297

                 
Direkta skatter           -170   -250
                 

Räkenskapsperiodens resultat

 

 

 

807

 

1 047

Balansräkning

         

Koncernen

           

(T€)

             

 

             
           

 

 
               

BALANSRÄKNING,

     

31.12.2016

 

31.12.2015

               

Aktiva

             
               

Bestående aktiva

           
Goodwill         702   741
Övriga immateriella tillgångar     584   682
Materiella tillgångar       2 401   2 754
Placeringar       11   11

Bestående aktiva totalt

 

 

3 698

 

4 188

 

             

Rörliga aktiva

           

Omsättningstillgångar

         
Varor för vidareförsäljning     116   195

Omsättningstillgångar totalt

 

 

116

 

195

               
               
Kundfodringar       12 556   11 890
Lånefodringar       14   22
Övriga fodringar och förutbetlda kostnader 2 466   2 893

Kortfristiga fodringar totalt

 

 

15 036

 

14 805

               

Kassa och Bank

           
Banktillgodohavanden     4 177   3 171

Kassa och Bank totalt

 

 

4 177

 

3 171

               

Rörliga aktiva totalt

 

 

19 329

 

18 171

               

Aktiva totalt

 

 

 

23 027

 

22 359

 

Balansräkning

 

 

 

 

 

 

Koncernen

 

 

 

 

 

 

(T€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANSRÄKNING,

     

31.12.2016

 

31.12.2015

               

Passiva

             

 

             

Eget kapital

             
Aktiekapital         1 363   1 363
Reservfond         0   0
Överkursfond         5   5
Fond för fritt inbetalt eget kapital     7 126   7 363
Vinst från tidigare räkenskapsperioder   -2 368   -3 430
Räkenskapsperiodens resultat     807   1 047

Eget kapital totalt

 

 

 

6 933

 

6 348

 

 

 

 

 

 

 

 

Främmande kapital

           

Långfristigt främmande kapital

         
Skulder till kreditinstitut       4 749   6 254
Latent skatt         220   167

Långfristiga skulder totalt

   

4 969

 

6 421

               

Kortfristigt främmande kapital

         
Skulder till kreditinsitut       861   441
Leverantörsskulder       7 229   6 401
Övriga skulder och upplupna kostnader   3 035   2 748

Kortfristigt främmande kapital totalt

 

11 125

 

9 590

               

Främmande kapital totalt

 

 

16 094

 

16 011

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva totalt

 

 

 

 

23 027

 

22 359

Finansieringsanalys

       

Koncernen

 

         

(T€)

             

 

             

 

   

 

 

1.1.2016

 

1.1.2015

Finansieringsanalys

 

 

31.12.2016

 

 - 31.12.2015

 

             

Verksamhetens kassaflöde :

         
  Vinst (förlust) före extraordinära poster  

977

 

1 297

  Korrigeringar      

 

   
  Planenliga avskrivningar     1 034   1 116
  Övriga korrigeringar     0   0
  Finansiella intäkter och kostnader   360   317

  Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet

2 371

 

2 730

               
  Förändringar i rörelsekapitalet          
  Förändringar i kortfristiga fodringar   -231   150
  Förändringar i omsättningstillgångar   79

 

-70
  Förändringar i räntefria kortfristiga skulder 1 129   -1 437

  Förändringar i rörelsekapitalet

 

977

 

-1 357

 

             

  Kassaflöde före finanseringsposter och skatter

3 348

 

1 373

               
  Räntor och andra finansiella kostnader   -426   -334
  Erhållna räntor från verksamheten   66   17
  Erhållna dividender

 

 

 

0

 

0
  Skatter         -116   -193

Kassaflöde från verksamheten (A)

 

2 872

 

863

 

             

Investeringarnas kassaflöde :

         
  Investeringar i matriella och immatriella tillgångar -1 131   -648
  Försäljningsintäkter från matriella och immatriella tillgångar 585   307
  Förärvade aktier och placeringar   0   0

Investeringarnas kassaflöde (B)

 

-546

 

-341

               

Finansieringens kassaflöde :

         
  Vederlag från Emission

 

 

0

 

1 417
  Förändring av kortfristiga lån     420   -61
  Förändring av långfristiga lån     -1 505   -1 076
  Erhållna och erlagda koncernbidrag   0

 

0
  Utbetalda dividender och vinstutdelning   -235

 

-31

Finansieringens kassaflöde (C)

 

-1 320

 

249

               

Förändringar i kassaflöden (A+B+C)

 

1 006

 

771

               
Kassamedel i räkenskapsperiodens början   3 171   2 400
Kassamedel vid räkenskapsperiodens slut   4 177   3 171

Förändringar i kassamedel

   

1 006

 

771

Nyckeltal

     

Koncernen

     

 

 

1.1.2016

1.1.2015

   

 - 31.12.2016

 - 31.12.2015

Lönsamhet

     
Förändring i omsättning   1,63 % -*
Rörelseresultat %   1,40 % 1,72 %
Periodens Resultat %   0,85 % 1,12 %
       

Kapitalstruktur

     
Eget kapital (T€)   6 932 6 348
Balansomslutning (T€)   23 027 22 359
Räntebärande skulder (T€)   5 610 6 695
Soliditet   30,10 % 28,39 %
Skuldsättningsgrad   80,93 % 105,47 %
Likvida medel (T€)   4 177 3 171
       

Investeringar

     
Investeringar i immatriella och matriella tillgångar (T€) 1 134 643
Investeringar i aktier och andelar 0 0
       

Personal

     
Anställda i medeltal   232 188
       

Aktier

     
Antal utestående aktier A-aktier 14 571 339 14 571 339
  B-aktier 254 630 254 630
  Totalt 14 825 969 14 825 969
       
Resultat per aktie €   0,054 0,071
Eget kapital per aktie €   0,468 0,428

*Föregående period bestod av nio månader och är därmed inte jämförbar.

Resultaträkning

           

Oyj Ahola Transport Abp (Moderbolaget)

   

(T€)

               
                 
                 

 

 

 

 

 

 

1.1.2016

 

1.1.2015

 

 

 

 

 

 

 - 31.12.2016

 

 - 31.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Omsättning

 

 

 

 

 

88 734

 

88 640

                 
Övriga rörelseintäkter         295   338
                 
Material och tjänster         -77 260   -77 992
Personalkostnader         -5 410   -4 718
Avskrivningar och nedskrivningar       -177   -129
Övriga rörelsekostnader         -5 897   -5 551
                 

Rörelseresultat

 

 

 

 

285

 

588

                 

Finansiella intäkter och kostnader

 

 

-308

 

-200

                 

Resultat före extraordinära poster

 

 

-23

 

388

                 
Koncernbidrag         610   396
                 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatter

 

587

 

784

                 
Direkta skatter         -71   -142
                 

Räkenskapsperiodens resultat

 

 

 

516

 

642

Balansräkning

           

Oyj Ahola Transport Abp (Moderbolaget)

   

(T€)

             

 

             
           

 

 
               

BALANSRÄKNING,

     

31.12.2016

 

31.12.2015

               

Aktiva

             
               

Bestående aktiva

             
Goodwill         148    
Övriga immateriella tillgångar       69   14
Materiella tillgångar         531   486
Placeringar         2 701   2 045

Bestående aktiva totalt

 

 

 

3 449

 

2 545

 

             

Rörliga aktiva

             

Omsättningstillgångar

           
Varor för vidareförsäljning       116   195

Omsättningstillgångar totalt

 

 

 

116

 

195

               
Kortfristiga fordringar            
Kundfodringar         11 642   11 067
Lånefodringar         1 432   2 103
Övriga fodringar och förutbetalda kostnader   1 714   2 199

Kortfristiga fodringar totalt

 

 

 

14 788

 

15 369

               
Banktillgodohavanden       1 635   1 456

Kassa och Bank totalt

 

 

 

1 635

 

1 456

               

Rörliga aktiva totalt

 

 

 

16 539

 

17 020

               

Aktiva totalt

 

 

 

 

19 988

 

19 565

Balansräkning

 

 

 

 

 

 

Oyj Ahola Transport Abp (Moderbolaget)

 

 

(T€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANSRÄKNING,

     

31.12.2016

 

31.12.2015

               

Passiva

             

 

             

 

             

Eget kapital

             
Aktiekapital         1 363   1 363
Fond för fritt inbetalt eget kapital     7 128   7 363
Vinst från tidigare räkenskapsperioder     -2 793   -3 434
Räkenskapsperiodens resultat       516   642

Eget kapital totalt

 

 

 

 

6 214

 

5 934

 

 

 

 

 

 

 

 

Främmande kapital

           

Långfristigt främmande kapital

         
Skulder till kreditinstitut       4 244   5 195

Långfristiga skulder totalt

     

4 244

 

5 195

               

Kortfristigt främmande kapital

         
Skulder till kreditinsitut       135   135
Leverantörsskulder         7 231   6 469
Övriga skulder och upplupna kostnader     2 164   1 832

Kortfristigt främmande kapital totalt

 

 

9 530

 

8 436

               

Främmande kapital totalt

 

 

 

13 774

 

13 631

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva totalt

 

 

 

 

19 988

 

19 565

Definition av Nyckeltalen                                                          

                                                                                      

Lönsamhet                                                                   

Förändring i omsättning (%)                     Förändringen i omsättningen i % jmfört med året innan

Rörelseresultat (%)                                  Rörelseresultatet som procent av omsättningen          

Årets resultat (%)                                     Årets resultat som procent av omsättningen                

Kapitalstruktur                                                                                  

Eget kapital (T€)                                       Eget kapital vid periodens utgång                                 

Balansomslutning (T€)                             Balansomslutning vid periodens utgång                       

Räntebärande skulder (T€)                      Räntebärande skulder vid periodens utgång

Soliditet                                                     Andelen eget kapital i förhållande till balansomslutningen

Skuldsättningsgrad                                   Räntebärande kapital i förhållande till eget kapital       

Likvida medel (T€)                                   Banktillgodohavanden vid periodens slut                     

                                                                                      

Aktier                                                                            

Antal utestående aktier                            Antal utestående aktier vid periodens utgång               

Resultat per aktie                                     Periodens resultat dividerat med antalet utestående aktier

Eget kapital per aktie                               Eget kapital dividerat med antalet utestående aktier                         

Bokslutskommuniké 2016


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Oyj Ahola Transport Abp via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
Riksgälden tar position för stärkt krona för att sänka kostnaden för statsskulden
2
LeoVegas värmer upp inför fotbolls VM och lanserar sportbok 2.0 med ny design
3
Fingerprint Cards AB (publ): Valberedningen reviderar förslag avseende revisor inför årsstämman 2018
4
Sdiptech AB (publ) tecknar avtal om förvärv av KSS Klimat- & Styrsystem AB

Related stock quotes

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 26 maj 2018 00:16:07
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180525.2 - EUROWEB7 - 2018-05-26 00:16:07 - 2018-05-26 00:16:07 - 2 - Website: OKAY